Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy IV Kadencji (2002 - 2006)

 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXV/225/06 w sprawie określenia i ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych [PDFURGB_XXXV-225-06.pdf (905,64KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXV/224/06 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXV-224-06.pdf (387,50KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXV/223/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu [PDFURGB_XXXV-223-06.pdf (355,73KB), PDFURGB_XXXV-223-06_Z1.pdf (460,86KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXV/222/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2006 rok [PDFURGB_XXXV-222-06.pdf (1,32MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXV/221/06 zmieniająca uchwałę Nr XII/76/03 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie określania zasad udzielania stypendiów dla uczniów [PDFURGB_XXXV-221-06.pdf (539,18KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXV/220/06 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom, zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXV-220-06.pdf (5,70MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXV/219/06 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec [PDFURGB_XXXV-219-06.pdf (436,45KB), PDFURGB_XXXV-219-06_Z1.pdf (282,41KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXV/218/06 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin [PDFURGB_XXXV-218-06.pdf (366,35KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIV/217/06 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania inwestycyjnego 2007 roku [PDFURGB_XXXIV-217-06.pdf (292,54KB)
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIV/216/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2006 rok [PDFURGB_XXXIV-216-06.pdf (302,56KB), PDFURGB_XXXIV-216-06_Z1.pdf (1,67MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIV/215/06 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Bolesławiec na I półrocze 2006 roku [PDFURGB_XXXIV-215-06.pdf (283,00KB), PDFURGB_XXXIV-215-06_I.pdf (7,78MB), PDFURGB_XXXIV-215-06_I_Z1.pdf (524,81KB), PDFURGB_XXXIV-215-06_I_Z1a.pdf (2,31MB), PDFURGB_XXXIV-215-06_I_Z1b.pdf (3,93MB), PDFURGB_XXXIV-215-06_I_Z2.pdf (1,24MB), PDFURGB_XXXIV-215-06_I_Z3.pdf (360,22KB), PDFURGB_XXXIV-215-06_I_Z4.pdf (360,02KB), PDFURGB_XXXIV-215-06_I_Z5.pdf (1,82MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIII/214/06 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2007 - 2008 [PDFURGB_XXXIII-214-06.pdf (375,86KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIII/213/06 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXIII-213-06.pdf (301,26KB), PDFURGB_XXXIII-213-06.pdf (301,26KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIII/212/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Łąka i Dąbrowa Bolesławiecka zawiązanych z obsługą autostrady A4 [PDFURGB_XXXIII-212-06.pdf (646,55KB), PDFURGB_XXXIII-212-06_Z1.pdf (342,93KB), PDFURGB_XXXIII-212-06_Z2.pdf (366,53KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIII/211/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2006 rok [PDFURGB_XXXIII-211-06.pdf (741,36KB), PDFURGB_XXXIII-211-06_Z1.pdf (1,69MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXII/210/06 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXII-210-06.pdf (319,72KB), PDFURGB_XXXII-210-06_Z1.pdf (1,30MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXII/209/06 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXII-209-06.pdf (3,43MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXII/208/06 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2006 rok [PDFURGB_XXXII-208-06.pdf (1,05MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXII/207/06 w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec realizacji własnego zadania oświatowego Gminy Wiejskiej Bolesławiec w zakresie powierzenia przedszkoli [PDFURGB_XXXII-207-06.pdf (350,43KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXII/206/06 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Bolesławiec oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowe oraz wskazania organów do tego uprawnionych [PDFURGB_XXXII-206-06.pdf (1,28MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXII/205/06 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze [PDFURGB_XXXII-205-06.pdf (681,27KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/204/06 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom, zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXI-204-06.pdf (856,31KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/203/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2006 rok [PDFURGB_XXXI-203-06.pdf (1,91MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/202/06 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXI-202-06.pdf (262,50KB), PDFURGB_XXXI-202-06_S.pdf (10,05MB), PDFURGB_XXXI-202-06_S_Z1.pdf (533,71KB), PDFURGB_XXXI-202-06_S_Z1a.pdf (2,44MB), PDFURGB_XXXI-202-06_S_Z1b.pdf (4,68MB), PDFURGB_XXXI-202-06_S_Z2.pdf (1,66MB), PDFURGB_XXXI-202-06_S_Z3.pdf (381,79KB), PDFURGB_XXXI-202-06_S_Z4.pdf (300,09KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/201/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2006 rok [PDFURGB_XXX-201-06.pdf (747,32KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIX/200/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie działek nr 167, 166 i 171 we wsi Łąka [PDFURGB_XXIX-200-05.pdf (4,36MB), PDFURGB_XXIX-200-05_Z1.pdf (572,02KB), PDFURGB_XXIX-200-05_Z2.pdf (718,02KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIX/199/05 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom, zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXIX-199-05.pdf (559,31KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIX/198/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXIX-198-05.pdf (838,90KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIX/197/05 w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii" w gminie Bolesławiec na rok 2006 [PDFURGB_XXIX-197-05.pdf (327,72KB), PDFURGB_XXIX-197-05_Z1.pdf (1,61MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIX/196/05 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2006 rok [PDFURGB_XXIX-196-05.pdf (259,63KB), PDFURGB_XXIX-196-05_Z1.pdf (1,41MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIX/195/05 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006"  [PDFURGB_XXIX-195-05.pdf (311,52KB), PDFURGB_XXIX-195-05_Z1.pdf (1,87MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIX/194/05 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2006 rok [PDFURGB_XXIX-194-05.pdf (1,08MB), PDFURGB_XXIX-194-05_Z1.pdf (1,45MB), PDFURGB_XXIX-194-05_Z2.pdf (990,53KB), PDFURGB_XXIX-194-05_Z3.pdf (478,09KB), PDFURGB_XXIX-194-05_Z4.pdf (2,31MB), PDFURGB_XXIX-194-05_Z5.pdf (349,31KB), PDFURGB_XXIX-194-05_Z6.pdf (753,72KB), PDFURGB_XXIX-194-05_Z7.pdf (345,48KB), PDFURGB_XXIX-194-05_Z8.pdf (223,43KB), PDFURGB_XXIX-194-05_Z9.pdf (1 015,44KB), PDFURGB_XXIX-194-05_Z10.pdf (216,01KB), PDFURGB_XXIX-194-05_Z11.pdf (1,44MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVIII/193/05 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2005 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego [PDFURGB_XXIX-193-05.pdf (353,35KB), PDFURGB_XXIX-193-05_Z1.pdf (454,70KB), PDFURGB_XXIX-193-05_Z2.pdf (449,48KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVIII/192/05 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXVIII-192-05.pdf (720,94KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVIII/191/05 w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym [PDFURGB_XXVIII-191-05.pdf (415,18KB), PDFURGB_XXVIII-191-05_Z1.pdf (3,19MB), PDFURGB_XXVIII-191-05_Z2.pdf (1,45MB), PDFURGB_XXVIII-191-05_Z3.pdf (1,31MB), PDFURGB_XXVIII-191-05_Z4.pdf (1,79MB), PDFURGB_XXVIII-191-05_Z5.pdf (902,25KB), PDFURGB_XXVIII-191-05_Z6.pdf (1,02MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVIII/190/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [PDFURGB_XXVIII-190-05.pdf (1,21MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVIII/189/05 w sprawie określenia i ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych [PDFURGB_XXVIII-189-05.pdf (930,12KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVIII/188/05 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXVIII-188-05.pdf (387,32KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVIII/187/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2005 rok [PDFURGB_XXVIII-187-05.pdf (1,09MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVII/186/05 w sprawie nieuwzględnienia skargi Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2005 r. na uchwałę Nr XXIII/154/05 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXVII-186-05.pdf (360,33KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVII/185/05 w sprawie nieuwzględnienia skargi Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 sierpnia 2005 r. na uchwałę Nr XXI/142/04 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów [PDFURGB_XXVII-185-05.pdf (397,13KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVII/184/05 w sprawie nieuwzględnienia skargi Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 sierpnia 2005 r. na uchwałę Nr XXI/141/04 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suszki [PDFURGB_XXVII-184-05.pdf (399,77KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVII/183/05 w sprawie nieuwzględnienia skargi Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 sierpnia 2005 r. na uchwałę Nr XXI/140/04 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Jaroszowice [PDFURGB_XXVII-183-05.pdf (398,93KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVII/182/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2005 rok [PDFURGB_XXVII-182-05.pdf (668,86KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVI/181/05 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego wobec Gminy Miejskiej Bolesławiec [PDFURGB_XXVI-181-05.pdf (299,54KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVI/180/05 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Bolesławiec za I półrocze 2005 roku [PDFURGB_XXVI-180-05.pdf (277,74KB), PDFURGB_XXVI-180-05_I.pdf (7,05MB), PDFURGB_XXVI-180-05_I_Z1.pdf (498,89KB), PDFURGB_XXVI-180-05_I_Z1a.pdf (2,06MB), PDFURGB_XXVI-180-05_I_Z1b.pdf (3,74MB), PDFURGB_XXVI-180-05_I_Z2.pdf (1,15MB), PDFURGB_XXVI-180-05_I_Z3.pdf (322,67KB), PDFURGB_XXVI-180-05_I_Z4.pdf (276,52KB), PDFURGB_XXVI-180-05_I_Z5.pdf (2,54MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVI/179/05 w sprawie nieuwzględnienia skargi Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 marca 2005 r. na uchwałę Nr XXI/137/04 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice [PDFURGB_XXVI-179-05.pdf (948,50KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVI/178/05 w sprawie nieuwzględnienia skargi Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 marca 2005 r. na uchwałę Nr XXI/137/04 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik [PDFURGB_XXVI-178-05.pdf (953,14KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVI/177/05 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z/s w Łaziskach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej [PDFURGB_XXVI-177-05.pdf (343,43KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVI/176/05 w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2005 - 2012" [PDFURGB_XXVI-176-05.pdf (300,91KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVI/175/05 zmieniająca uchwałę Nr XX/129/04 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie określenia i ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych [PDFURGB_XXVI-175-05.pdf (396,67KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVI/174/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2005 rok [PDFURGB_XXVI-174-05.pdf (1,07MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXV/173/05 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXV-173-05.pdf (405,84KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXV/172/05 zmieniająca uchwałę Nr XIV/94/04 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, należących do kompetencji rady gminy  [PDFURGB_XXV-172-05.pdf (841,71KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXV/171/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie działek nr 167, 166 i 171 we wsi Łąka [PDFURGB_XXV-171-05.pdf (870,09KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXV/170/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie działek nr 1005/65, 1005/122 i części działki nr 1005/120 we wsi Łaziska [PDFURGB_XXV-170-05.pdf (5,45MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXV/169/05 w sprawie poboru należności podatkowych w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [PDFURGB_XXV-169-05.pdf (540,54KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXV/168/05 w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis [PDFURGB_XXV-168-05.pdf (1,05MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXV/167/05 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku [PDFURGB_XXV-167-05.pdf (3,23MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXV/166/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2005 rok [PDFURGB_XXV-166-05.pdf (996,69KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/164/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXIV-165-05.pdf (1,36MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/164/05 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXIV-164-05.pdf (725,47KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/163/05 w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się polskiej rodziny z Kazachstanu [PDFURGB_XXIV-163-05.pdf (383,18KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/162/05 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXIV-162-05.pdf (1,77MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/161/05 zmieniająca uchwałę Nr V/20/03 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie niektórych zasad wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bolesławiec, pracowników Gminnego Zakładu Obsługi Szkół w Bolesławcu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z siedzibą w Łaziskach [PDFURGB_XXIV-161-05.pdf (476,31KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/160/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2005 rok [PDFURGB_XXIV-160-05.pdf (4,23MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/159/05 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXIV-159-05.pdf (278,96KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIII/158/05 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gminy Miejskiej i Wiejskiej Bolesławiec [PDFURGB_XXIII-158-05.pdf (314,44KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIII/157/05 w sprawie przystąpienia Gminy Bolesławiec do Stowarzyszenia Południowo-Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego "POGRANICZE" [PDFURGB_XXIII-157-05.pdf (295,30KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIII/156/05 w sprawie statusu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu [PDFURGB_XXIII-156-05.pdf (1,60MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIII/155/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Jaroszowice [PDFURGB_XXIII-155-05.pdf (190,38KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIII/154/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXIII-154-05.pdf (4,16MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIII/153/05 w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez gminne jednostki budżetowe [PDFURGB_XXIII-153-05.pdf (410,67KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXII/152/05 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zakładu Obsługi Szkół w Bolesławcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej [PDFURGB_XXII-152-05.pdf (302,30KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXII/151/05 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z/s w Łaziskach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej [PDFURGB_XXII-151-05.pdf (399,40KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXII/150/05 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla wsi Brzeźnik, Mierzwin, Nowa i Ocice [PDFURGB_XXII-150-05.pdf (360,76KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXII/149/05 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom, zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXII-149-05.pdf (6,39MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXII/148/05 w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Bolesławiec na rok 2005 [PDFURGB_XXII-148-05.pdf (1,78MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXII/147/05 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005" [PDFURGB_XXII-147-05.pdf (2,18MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXII/146/05 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Golnice [PDFURGB_XXII-146-05.pdf (11,89MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXII/145/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2005 rok [PDFURGB_XXII-145-05.pdf (3,77MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXI/144/04 w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Bolesławiec na rok 2005 [PDFURGB_XXI-144-04.pdf (1,69MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXI/143/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację linii kolejowej w obrębach wsi: Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Kruszyn i Brzeźnik [PDFURGB_XXI-143-04.pdf (2,63MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXI/142/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów [PDFURGB_XXI-142-04.pdf (12,15MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/141/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suszki [PDFURGB_XIII-141-04.pdf (16,78MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXI/140/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Jaroszowice [PDFURGB_XXI-140-04.pdf (11,59MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXI/139/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice [PDFURGB_XXI-139-04.pdf (14,35MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXI/138/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin [PDFURGB_XXI-138-04.pdf (6,62MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXI/137/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik [PDFURGB_XXI-137-04.pdf (12,64MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXI/136/04 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec w części dotyczącej wsi Nowe Jaroszowice [PDFURGB_XXI-136-04.pdf (5,44MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/135/04 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2005 rok [PDFURGB_XXI-135-04.pdf (7,44MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/134/04 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2004 rok [PDFURGB_XX-134-04.pdf (224,42KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/133/04 zmieniająca uchwałę Nr XII/76/03 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów [PDFURGB_XX-133-04.pdf (112,95KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/132/04 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla wsi Brzeźnik, Mierzwin, Nowa i Ocice [PDFURGB_XX-132-04.pdf (118,15KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/131/04 zmieniająca uchwałę Nr V/19/03 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie poboru należności podatkowych w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [PDFURGB_XX-131-04.pdf (139,63KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/130/04 w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym [PDFURGB_XX-130-04.pdf (2,91MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/129/04 w sprawie określenia i ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych [PDFURGB_XX-129-04.pdf (272,00KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/128/04 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XX-128-04.pdf (127,63KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIX/127/04 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2004 rok [PDFURGB_XIX-127-04.pdf (291,41KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIX/126/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie działek nr 1005/65, 1005/122 i (część) 1005/120 we wsi Łaziska [PDFURGB_XIX-126-04.pdf (375,67KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIX/125/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec [PDFURGB_XIX-125-04.pdf (431,01KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/124/04 w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Bolesławieckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu [PDFURGB_XVIII-124-04.pdf (286,45KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/123/04 w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego dla gminy Bolesławiec na lata 2004 - 2006" [PDFURGB_XVIII-123-04.pdf (7,97MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/122/04 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2004 rok [PDFURGB_XVIII-122-04.pdf (1,15MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/121/04 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Bolesławiec za I półrocze 2004 roku [PDFURGB_XVIII-121-04.pdf (6,01MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/120/04 w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obiektów oświatowych i kulturalnych stanowiących mienie komunalne gminy Bolesławiec [PDFURGB_XVII-120-04.pdf (1,84MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/119/04 w sprawie zmiany uchwały Nr V/41/03 z dnia 26 lutego 2003 r. Rady Gminy Bolesławiec w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację linii kolejowej w obrębach wsi Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Kruszyn i Brzeźnik [PDFURGB_XVII-119-04.pdf (329,79KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/118/04 w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego dla gminy Bolesławiec [PDFURGB_XVII-118-04.pdf (364,32KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/117/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Golnice [PDFURGB_XVII-117-04.pdf (16,19MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/116/04 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej [PDFURGB_XVI-116-04.pdf (377,89KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/115/04 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/99 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 kwietnia 1999 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej [PDFURGB_XVI-115-04.pdf (659,86KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/114/04 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego [PDFURGB_XVI-114-04.pdf (774,12KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/113/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebień Mały [PDFURGB_XVI-113-04.pdf (10,46MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/112/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebień [PDFURGB_XVI-112-04.pdf (9,62MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/111/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stara Oleszna [PDFURGB_XVI-111-04.pdf (7,88MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/110/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa [PDFURGB_XVI-110-04.pdf (6,03MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/109/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Górny [PDFURGB_XVI-109-04.pdf (7,23MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/108/04 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2004 rok [PDFURGB_XVI-108-04.pdf (1,12MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/107/04 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XV-107-04.pdf (406,92KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/106/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Parkoszów [PDFURGB_XV-106-04.pdf (10,19MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/105/04 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/99 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 kwietnia 1999 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej [PDFURGB_XV-105-04.pdf (350,80KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/104/04 zmieniająca uchwałę Nr V/19/03 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie poboru należności podatkowych w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [PDFURGB_XV-104-04.pdf (462,81KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/103/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu [PDFURGB_XV-103-04.pdf (767,73KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/102/04 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2004 rok []
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/101/04 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XV-101-04.pdf (279,42KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/100/04 w zmieniająca uchwałę Nr XVII/163/2000 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 20 września 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Bolesławiec [PDFURGB_XIV-100-04.pdf (750,48KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/99/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany [PDFURGB_XIV-99-04.pdf (8,97MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/98/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępnica [PDFURGB_XIV-98-04.pdf (10,29MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/97/04 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2004 rok [PDFURGB_XIV-97-04.pdf (553,99KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/96/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kozłów [PDFURGB_XIV-96-04.pdf (11,00MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/95/04 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego [PDFURGB_XIV-95-04.pdf (722,39KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/94/04 w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, należącym do kompetencji rady gminy [PDFURGB_XIV-94-04.pdf (1,32MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/93/04 w sprawie zasad i trybu przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych [PDFURGB_XIV-93-04.pdf (279,17KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/92/04 w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Bolesławiec na rok 2004" [PDFURGB_XIV-92-04.pdf (1,89MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/91/04 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/99 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 kwietnia 1999 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej [PDFURGB_XIV-91-04.pdf (566,91KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/90/04 w sprawie wyboru banku obsługującego budżet Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XIV-90-04.pdf (369,80KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/89/03 zmieniająca uchwałę Nr XVII/159/2000 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 20 września 2000 roku w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym [PDFURGB_XIII-89-03.pdf (60,30KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/88/03 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bolesławiec do dokonania wyboru banku obsługującego budżet Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XIII-88-03.pdf (55,80KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/87/03 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Jaroszowice [PDFURGB_XIII-87-03.pdf (63,69KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/86/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w części dotyczącej wsi Nowe Jaroszowice [PDFURGB_XIII-86-03.pdf (51,37KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/85/03 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów [PDFURGB_XIII-85-03.pdf (64,09KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/84/03 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suszki [PDFURGB_XIII-84-03.pdf (64,24KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/83/03 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Jaroszowice [PDFURGB_XIII-83-03.pdf (64,13KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/82/03 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice [PDFURGB_XIII-82-03.pdf (64,42KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/81/03 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin [PDFURGB_XIII-81-03.pdf (64,43KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/80/03 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik [PDFURGB_XIII-80-03.pdf (64,19KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/79/03 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Golnice, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 01 października 2003r. do 22 października 2003r [PDFURGB_XIII-79-03.pdf (53,91KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/77/03 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/248/02 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 09 października 2002 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli [PDFURGB_XII-77-03.pdf (78,81KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/76/03 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów [PDFURGB_XII-76-03.pdf (54,71KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/75/03 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraszowice [PDFURGB_XII-75-03.pdf (160,18KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/74/03 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego wsi Chościszowice [PDFURGB_XII-74-03.pdf (154,93KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/73/03 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [PDFURGB_XII-73-03.pdf (89,15KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/72/03 w sprawie uchwały Nr XI/66/03 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie określenia i ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz uchwały Nr  IV/13/02 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji oraz informacji stosowanych w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym [PDFURGB_XII-72-03.pdf (59,16KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/71/03 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/02 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [PDFURGB_XI-71-03.pdf (78,83KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/70/03 w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz granic ich obwodów [PDFURGB_XI-70-03.pdf (94,04KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/69/03 w sprawie zaopiniowania wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu o uznanie lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za ochronne na obszarze gminy Bolesławiec [PDFURGB_XI-69-03.pdf (55,78KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/68/03 w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Urządzeniowo-Rolnego Gminy Bolesławiec” [PDFURGB_XI-68-03.pdf (55,96KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/67/03 w sprawie stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte opłatą skarbową [PDFURGB_XI-67-03.pdf (66,25KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/66/03 w sprawie określenia i ustalenia  wysokości  stawek  podatków  i  opłat  lokalnych [PDFURGB_XI-66-03.pdf (86,48KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/65/03 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XI-65-03.pdf (60,25KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/64/03 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bolesławcu oraz Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na lata 2004 - 2007 [PDFURGB_X-64-03.pdf (71,05KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/63/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bolesławiec [PDFURGB_X-63-03.pdf (137,23KB), PDFURGB_X-63-03_Z1.pdf (57,23KB), PDFURGB_X-63-03_Z2.pdf (49,10KB), PDFURGB_X-63-03_Z3.pdf (47,83KB), PDFURGB_X-63-03_Z4.pdf (29,33KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/62/03 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2003 rok [PDFURGB_X-62-03.pdf (78,25KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/61/03 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu [PDFURGB_IX-61-03.pdf (73,63KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/60/03 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2003 rok [PDFURGB_IX-60-03.pdf (73,00KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/59/03 w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego wsi Łąka [PDFURGB_IX-59-03.pdf (170,22KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/58/03 w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego wsi Dąbrowa Bolesławiecka [PDFURGB_IX-58-03.pdf (165,41KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/57/03 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Bolesławiec za I półrocze 2003 roku [PDFURGB_IX-57-03.pdf (55,16KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/56/03 w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników [PDFURGB_VIII-56-03.pdf (56,51KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/55/03 w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Bolesławiec na lata 2004 – 2006 [PDFURGB_VIII-55-03.pdf (56,34KB), PDFURGB_VIII-55-03_Z1.pdf (83,16KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/54/03 w sprawie zaliczenia drogi, do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Bolesławiec [PDFURGB_VIII-54-03.pdf (53,33KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/53/03 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2003 rok [PDFURGB_VIII-53-03.pdf (83,82KB), PDFURGB_VIII-53-03_Z1.pdf (49,32KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/52/03 w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obiektów oświatowych i kulturalnych stanowiących mienie komunalne gminy Bolesławiec [PDFURGB_VII-52-03.pdf (69,39KB), PDFURGB_VII-52-03_Z1.pdf (38,75KB), PDFURGB_VII-52-03_Z2.pdf (71,79KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/51/03 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2003 rok [PDFURGB_VII-51-03.pdf (84,55KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/50/03 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Wiejską Bolesławiec a Gminą Miejską Bolesławiec w sprawie wspólnej realizacji  rozbudowy kanalizacji na terenach obu gmin w ramach programu ISPA [PDFURGB_VI-50-03.pdf (57,99KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/49/03 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego wsi Kraśnik Dolny [PDFURGB_VI-49-03.pdf (165,56KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/48/03 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu eksploatacji złoża „Nowe Jaroszowice” w obrębie wsi Suszki, gmina Bolesławiec [PDFURGB_VI-48-03.pdf (119,37KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/47/03 w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego wsi Łaziska [PDFURGB_VI-47-03.pdf (161,30KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/46/03 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do tworzonego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Bolesławcu [PDFURGB_VI-46-03.pdf (58,14KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/45/03 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności i rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Bolesławiec [PDFURGB_VI-45-03.pdf (71,93KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/44/03 w sprawie zmiany uchwały Nr V/19/03 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie poboru należności podatkowych w drodze inkasa  oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [PDFURGB_VI-44-03.pdf (58,22KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/43/03 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2003 rok [PDFURGB_VI-43-03.pdf (115,12KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/42/03 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec [PDFURGB_VI-42-03.pdf (59,96KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/41/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację linii kolejowej w obrębach wsi: Kraśnik Górny, Kraśnik Dolny, Kruszyn i Brzeźnik [PDFURGB_V-41-03.pdf (62,50KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/40/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebień [PDFURGB_V-40-03.pdf (61,88KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/39/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Jaroszowice [PDFURGB_V-39-03.pdf (62,59KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/38/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice [PDFURGB_V-38-03.pdf (63,94KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/37/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebień Mały [PDFURGB_V-37-03.pdf (65,47KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/36/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany [PDFURGB_V-36-03.pdf (61,17KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/35/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa [PDFURGB_V-35-03.pdf (61,56KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/34/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kozłów [PDFURGB_V-34-03.pdf (62,10KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/33/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Parkoszów [PDFURGB_V-33-03.pdf (61,58KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/32/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stara Oleszna [PDFURGB_V-32-03.pdf (64,58KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/31/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suszki [PDFURGB_V-31-03.pdf (62,39KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/30/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów [PDFURGB_V-30-03.pdf (61,85KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/29/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów [PDFURGB_V-29-03.pdf (62,08KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/28/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Jaroszowice [PDFURGB_V-28-03.pdf (64,50KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/27/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin [PDFURGB_V-27-03.pdf (62,21KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/26/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępnica [PDFURGB_V-26-03.pdf (61,72KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/25/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Górny [PDFURGB_V-25-03.pdf (62,44KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/24/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraszowice [PDFURGB_V-24-03.pdf (61,97KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/23/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Golnice [PDFURGB_V-23-03.pdf (61,02KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/22/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik [PDFURGB_V-22-03.pdf (61,42KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/21/03 w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Bolesławiec na rok 2003” [PDFURGB_V-21-03.pdf (77,42KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/20/03 w sprawie niektórych zasad wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bolesławiec, pracowników Gminnego Zakładu Obsługi Szkół w Bolesławcu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z siedzibą w Łaziskach [PDFURGB_V-20-03.pdf (61,51KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/19/03 w sprawie poboru należności podatkowych w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [PDFURGB_V-19-03.pdf (62,85KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/18/03 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2003 rok [PDFURGB_V-18-03.pdf (62,44KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/17/02 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XVII/159/2000 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 20 września 2000 roku w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym [PDFURGB_IV-17-02.pdf (62,25KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/16/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Chościszowice [PDFURGB_IV-16-02.pdf (61,37KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/15/02 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy Bolesławiec [PDFURGB_IV-15-02.pdf (55,96KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/14/02 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [PDFURGB_IV-14-02.pdf (82,82KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/13/02 w sprawie []
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/12/02 w sprawie planu budżetu gminy Bolesławiec na 2003 rok [PDFURGB_IV-12-02.pdf (78,98KB)ZIPURGB_IV-12-02_Załączniki.zip (614,87KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/11/02 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2002 rok [PDFURGB_IV-11-02.pdf (70,07KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/10/02 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/99 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie poboru należności podatkowych w drodze inkasa, wynagrodzenia za inkaso i innych wynagrodzeń dla sołtysów, zmienionej uchwałami Rady Gminy Bolesławiec: Nr XIII/109/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku, Nr XV/131/2000  z dnia 26 kwietnia 2000 roku, Nr XVII/158/2000 z dnia 20 września 2000 roku i Nr XVIII/166/2000 z dnia 29 listopada 2000 roku [PDFURGB_III-10-02.pdf (70,19KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/9/02 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [PDFURGB_III-9-02.pdf (73,41KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/8/02 w sprawie określenia i ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych [PDFURGB_III-8-02.pdf (85,53KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/7/02 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec [PDFURGB_III-7-02.pdf (67,12KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/6/02 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2002 rok [PDFURGB_III-6-02.pdf (72,23KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/5/02 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bolesławiec [PDFURGB_I-5-02.pdf (61,05KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/4/02 w sprawie powołania składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_I-4-02.pdf (77,75KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/3/02 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_I-3-02.pdf (53,46KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/2/02 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_I-2-02.pdf (51,70KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/1/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_I-1-02.pdf (50,60KB)]