Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Suszki i Żeliszów objętych złożem „Janina” .

Strona archiwalna

 

Bolesławiec, dnia 17 sierpnia 2023 r.

RGG. 6722.163.20.2023

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Suszki  i Żeliszów objętych złożem „Janina” 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977), w związku z uchwałą Nr XLII/378/23 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 marca 2023 r. zawiadamiam o wyłożeniu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Suszki i Żeliszów objętych złożem „Janina”. 

Wyłożenie projektu zmiany planu odbędzie się w dniach od  25 sierpnia 2023 r. do 17 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławcu, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, w godz. od 900 do 1400 pok. nr 4, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesławiec: www.bip.gminaboleslawiec.pl w zakładce: Planowanie przestrzenne/Wyłożenia Projektów Planów Miejscowych i Studium Gminy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
odbędzie się w dniu 14 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławcu,
ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, w pok. nr 8 o godzinie 10.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz wskazaniem położenia i numeru ewidencyjnego, nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2023 r.  w formie:

  1. papierowej, na adres: Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławie,
  2. ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Bolesławiec,
  3. elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwagi powinny zawierać także oświadczenie (zgodę) składającego, dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ust. 4 i 7, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.  z 2023 r., poz. 1094) odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko niniejszego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Suszki i Żeliszów objętych złożem „Janina”   zgodnie z wyrażoną zgodą przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (pismo znak: WSI.410.2.38.2023.HL z dnia 12 czerwca 2023 r.) oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu (pismo znak: ZNS.9022.2.4.2023.AK z dnia 30 maja 2023 r.). 
 

Administratorem przetwarzanych danych osobowych na postawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) jest Wójt Gminy Bolesławiec. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod adresem: http://bip.gminaboleslawiec.pl/ w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

PDFPROJEKT ZMIANY UCHWAŁY MPZP.pdf (68,83KB)
PDFURGB_XXIV-260-21_e_dziennik.pdf (4,13MB)
XMLGML_MPZP_XLII_378_23.xml (13,85KB)
 

Wójt

/-/ mgr Andrzej Dutkowski