Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice

Strona archiwalna

 

Bolesławiec, dnia 17 sierpnia 2023 r.

RGG. 6722.159.22.2023

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bolesławiec

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice w dniach od 25 sierpnia 2023 r. do 15 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 4 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bolesławiec – http://bip.gminaboleslawiec.pl/ w zakładce: Planowanie przestrzenne/Wyłożenia Projektów Planów Miejscowych i Studium Gminy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie ww. planu miejscowego odbędzie się
w Domu Ludowym w Ocicach w dniu 6 września 2023 r. o godzinie 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl lub przez platformę ePUAP. Uwagi należy kierować do Wójta Gminy Bolesławiec, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, na adres Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2023 r.

Uwagi powinny zawierać także oświadczenie (zgodę) składającego, dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem przetwarzanych danych osobowych na postawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) jest Wójt Gminy Bolesławiec. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod adresem: http://bip.gminaboleslawiec.pl/ w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

PDFMPZP Ocice - uchwała załącznik nr 2 i 3 uzasadnienie.pdf (666,08KB)
JPEGMPZP Ocice - załącznik nr 1.jpeg (27,49MB)
GMLMPZP Ocice - załącznik nr 4 - dane przestrzenne.gml (18,01KB)
GFSMPZP Ocice - załącznik nr 4 - dane przestrzenne.gfs (6,03KB)
PDFPONŚ MPZP Ocice - tekst prognozy.pdf (1,93MB)
JPEGPONŚ MPZP Ocice - załącznik graficzny.jpeg (27,33MB)
JGWPONŚ MPZP Ocice - załącznik graficzny.jgw (109,00)
 

Wójt

/-/ mgr Andrzej Dutkowski