Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XLIV Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 21 czerwca 2023 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjnego - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XLIV Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Gminy z dnia 26.04.2023 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok oraz informacji o  bieżącej działalności w okresie między XLIII i XLIV Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
 6. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec.
 7. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 8. Rozpatrzenie raportu o Stanie Gminy Bolesławiec oraz przeprowadzenie debaty nad Raportem o Stanie Gminy.
 9. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  9.1. Nr XLIV/385/23 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania,
  9.2. Nr XLIV/386/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r.,
  9.3. Nr XLIII/383/23 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec,
  9.4. Nr XLIV/388/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2023 rok,
  9.5. Nr XLIV/389/23 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
  9.6. Nr XLIV/390/23 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa,
  9.7. Nr XLIV/391/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części wsi Kozłów,
  9.8. Nr XLIV/392/23 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bolesławiec,
  9.9. Nr XLIV/393/23 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i pytania radnych i sołtysów.
 12. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 13. Informacja dotycząca podjętej uchwały Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa” Nr V/179/2023 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin „Kwisa”.
 14. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogusław Uziej

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.