Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

WYMAGANE DOKUMENTY do otrzymania dofinansowania:

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z aktualną klauzulą informacyjną (znajduje się w załącznikach)
2. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:

 • kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
 • kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy,
 • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • kopie dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły przez młodocianego pracownika,
 • kopię dokumentów potwierdzających datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym, lub oryginał zaświadczenia z Izby Rzemieślniczej o zakończeniu nauki zawodu przez młodocianego pracownika,
 • kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS potwierdzającego prowadzenie przez pracodawcę działalności gospodarczej,
 • kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 • kopię odpisu małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska – jeżeli dokumenty świadczące o kwalifikacjach do nauczania praktycznej nauki zawodu były wydane na nazwisko panieńskie,
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 • oświadczenie o niekaralności osoby prowadzącej praktyczną naukę zawodu


PDFklauzukla_2024.pdf (144,96KB)
PDFWNIOSEK 2024.pdf (107,41KB)

DOCZgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem.doc (30,50KB)
DOCXoświadczenie o zrzeczeniu.docx (14,05KB)
DOCoświadczenie_osoby_prowadzacej_praktyczna_nauke_zawodu.doc (35,00KB)