Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa.

Strona archiwalna

 

Bolesławiec, dnia 23 luty 2023 r.

RGG. 6722.158.21.2023

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz uchwały Nr XX/236/21 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 10 marca 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, odbędzie się w dniach od 2 marca 2023 r. do 23 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławcu, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, w godzinach od 9.00 do 14.00, pok. nr 4, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesławiec: www.bip.gminaboleslawiec.pl w zakładce: Planowanie przestrzenne/Wyłożenia Projektów Planów Miejscowych i Studium Gminy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się

w dniu 16 marca 2023 r. w Domu Ludowym we wsi Nowa o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Bolesławiec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz wskazaniem położenia i numeru ewidencyjnego nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 6 kwietnia 2023 r., w formie:

1)   papierowej, na adres: Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec;

2)   elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwagi powinny zawierać także oświadczenie (zgodę) składającego, dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego planu miejscowego, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem planu miejscowego, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami.

Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Bolesławiec, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Wójt Gminy Bolesławiec.

 

                                                                                                                                               Wójt

                                                                                                                                                   /-/  mgr Andrzej Dutkowski

PDFMPZP_rys.pdf (5,91MB)
PDFMPZP_uchwała.pdf (92,30KB)
PDFMPZP_uchwała_uzasadnienie.pdf (53,37KB)
PDFPROGNOZA_rys.pdf (3,13MB)
PDFPROGNOZA_tekst.pdf (853,41KB)
 

Informuję, że:

Administratorem przetwarzanych danych osobowych na postawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) jest Wójt Gminy Bolesławiec. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod adresem: http://bip.gminaboleslawiec.pl/ w zakładce Ochrona Danych Osobowych.