Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XL Sesja Rady Gminy Bolesławiec

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XL Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 1 lutego 2023 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjnego - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XL Sesji.
 3. Wręczenie medali prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie jubilatom.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy z dnia  21.12.2022 r.
 5. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o bieżącej działalności w okresie między XXXIX i XL Sesją Rady Gminy.
 6. Przedstawienie rocznych Sprawozdań za rok 2022 z działalności Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec.
 7. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 8. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  8.1. Nr XL/365/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2023 rok,
  8.2. Nr XL/366/23 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2027,
  8.3. Nr XL/367/23 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 dla Gminy Bolesławiec,
  8.4. Nr XL/368/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  8.5. Nr XL/369/23 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz warunków odpłatności za  przyznaną pomoc,
  8.6. Nr XL/370/23 w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu,
  8.7. Nr XL/371/23 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Bolesławice na lata 2023 – 2031.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i pytania radnych i sołtysów.
 11. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 12. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogusław Uziej

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.