Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2023 rok

Ramowy plany pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2023 rok
przyjęty Uchwałą Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVIII/350/22 z dnia 2 grudnia 2022 r. [PDFURGB_XXXVIII-350-22.pdf (214,05KB)]

Termin realizacji: I kwartał 2023 roku

 • Temat: Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w Gminie Bolesławiec za poprzedni rok kalendarzowy.
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów: Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół.
   
 • Temat: Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec.
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów: Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej.
   
 • Temat: Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS za rok 2022.
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
   
 • Temat: Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2022 rok oraz podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy.
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów: Komendant Komisariatu Policji w Kruszynie.

Termin realizacji: II kwartał 2023 roku

 • Temat: Rozpatrzenie raportu o stanie gminy - udzielenie wotum zaufania z tego tytułu.
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów: Wójt Gminy.
   
 • Temat: Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 – udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów: Wójt Gminy, Skarbnik Gminy.
   
 • Temat: Przyjęcie Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie.
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
   
 • Temat: Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów: Sekretarz Gminy.
   
 • Temat: Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowa i Ocice objętych złożem „Kraszowice".
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów: Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej.

Termin realizacji: III kwartał 2023 roku

 • Temat: Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2023 roku oraz Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2023.
  Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów: Wójt Gminy, Skarbnik Gminy.

 • Temat: Przedstawienie stopnia przygotowania szkół podstawowych  do nowego roku szkolnego.
  Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów: Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół.

 • Temat: Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice.
  Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów: Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej.

 • Temat: Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa.
  Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów: Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej.

Termin realizacji: IV kwartał 2023 roku

 • Temat: Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów: Przewodniczący Rady Gminy.
   
 • Temat: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Bolesławiec.
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów: Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół.
 • Temat: Omówienie i uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2024 rok.
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów: Skarbnik Gminy.
 • Temat: Uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów: Sekretarz Gminy.
   
 • Temat: Przyjęcie Programów Polityki Zdrowotnej Gminy Bolesławiec na 2024 rok.
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów: Sekretarz Gminy.
   
 • Temat: Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Jaroszowice.
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów: Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej.
   
 • Temat: Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzacych z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów: Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej.
   
 • Temat: Uchwalenie budżetu gminy na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec.
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów: Wójt Gminy, Skarbnik Gminy.

Uwagi:

 • w/w plan jest otwarty,
 • na każdej sesji stałymi punktami są:
  • informacja z pracy wójta  w okresie między sesjami,
  • interpelacje i zapytania radnych,
  • wolne wnioski i pytania radnych oraz sołtysów oraz odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.