Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXV Sesja Rady Gminy Bolesławiec

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XXXV Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 26 października 2022 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXV Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy z dnia 23.09.2022 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o bieżącej działalności w okresie między XXXIV i XXXV Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie Informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy Bolesławiec za rok 2021 oraz Wójtowi Gminy Bolesławiec za 2021 r.
 6. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 7. Podjęcie uchwał Rady Gminy: 
  7.1 Nr XXXV/337/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec, 
  7.2 Nr XXXV/338/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2022 rok,
  7.3 Nr XXXV/339/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  7.4 Nr XXXV/340/22 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec,
  7.5 Nr XXXV/341/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  7.6 Nr XXXV/342/22 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolesławiec 
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
  7.7 Nr XXXV/343/22 w sprawie Programów Polityki Zdrowotnej Gminy Bolesławiec na 2023 rok, 
  7.8 Nr XXXV/344/22 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy,
  7.9 Nr XXXV/345/22 zmieniająca uchwałę Nr XXV/282/21 w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Bolesławiec,
  7.10 Nr XXXV/346/22 zmieniająca uchwałę nr X/99/19 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec,
  7.11 Nr XXXV/347/22 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
 8. Interpretacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i pytania radnych i sołtysów.
 10. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 11. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogusław Uziej

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.