Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stypendia socjalne 2022/2023

Dokumenty niezbędne do złożenia wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym

UWAGA: Dane dotyczące poszczególnych członków rodziny ucznia winny dotyczyć miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień)

 1. Uczeń, którego wniosek dotyczy:
  • - zaświadczenie ze szkoły, do której uczeń uczęszcza w bieżącym roku szkolnym;
 2. Zaświadczenie o wynagrodzeniu / lub oświadczenie o dochodach
  • brutto, pomniejszone o:
   - składki na ubezpieczenia zdrowotne,
   - składki na ubezpieczenia społeczne,
   - obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
   - kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób (bez jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych),
  • wynagrodzenie netto;
 3. Odcinek renty lub emerytury / lub oświadczenie o wysokości świadczenia;
 4. Zaświadczenie z GOPS o pobieranych zasiłkach , dodatkach i świadczeniach:
  • - rodzinnych + dodatki do zasiłku rodzinnego,
  • - świadczeniach okresowych, stałych i pielęgnacyjnych,
  • - dodatkach mieszkaniowych, itp.,
  • - dodatek z tytułu utraty zasiłku dla bezrobotnych, itp.;
 5. Zaświadczenie z Urzędu Gminy:
  •  o wielkości gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe);
 6. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy:
  • - o pobieranym świadczeniu,
  • - stwierdzające zarejestrowanie jako bezrobotny/a bez prawa do zasiłku,
  • - stwierdzające o nie zarejestrowaniu w PUP,
 7. Zaświadczenie, wypis z protokołu Sądu bądź inny dokument stwierdzający wysokość zobowiązań alimentacyjnych;
 8. Zaświadczenie o zakwalifikowaniu ucznia do stypendium finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa w ramach działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR,
 9. Każdy członek wchodzący w skład rodziny, który ukończył 18 lat:
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie figurowaniu w ewidencji podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 10. Uczniowie uczęszczający do szkół zawodowych:
  • - zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za praktykę, pomniejszone o składniki jak w pkt. 2
 11. Studenci:
  • - zaświadczenie o przyznanym stypendium socjalnym.

WNIOSKI PRZYJMOWANE SĄ DO 15 WRZEŚNIA KAŻDEGO ROKU

Pliki do pobrania: