Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona Środowiska

WNIOSKI O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia: [PDFWDOŚ_04102019.pdf]
 • Wniosek o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia [PDFWDOŚG1_04102019.pdf]
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia [PDFWPDOŚ_17052019.pdf]
 • Wniosek o wydanie stanowiska o aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia [PDFWDOŚAW_04102019.pdf]

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew [PDFZUD_17052019.pdf]
 • Zgoda wyrażona posiadaczowi nieruchomości przez jej właściciela na usunięcie drzew lub krzewów [PDFZWN_ZUD_29102015.pdf]
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia usunięcia drzewa/drzew [PDFWWZ_17052019.pdf]
 • Wniosek o wydanie kopii protokołu z oględzin drzewa/drzew [PDFWKP_17052019.pdf]

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW PRZEZ PODMIOTY NA CELE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW PRZEZ WŁAŚCICIELA URZĄDZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 PAR. 1 KODEKSU CYWILNEGO

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów [PDFWZUD_17052019.pdf]
 • Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego [PDFOPU_ZUD_19102018.pdf]

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów [PDFWZUD_17052019.pdf]
 • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością [PDFOPN_ZUD_19102018.pdf]
 • Oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów [PDFOSM_ZUD_27122016.pdf]

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów [PDFWZUD_17052019.pdf]
 • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością [PDFOPN_ZUD_19102018.pdf]
 • Oświadczenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów [PDFOZW_ZUD_27122016.pdf]

ZGŁOSZENIE ZŁOMU / WYWROTU DRZEWA / KRZEWU

ZAŚWIADCZENIE O POŁOŻENIU GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA NA OBSZARZE NATURA 2000

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia, że gruntu przeznaczone do zalesienia położone są na obszarze Natura 2000 [PDFWZON_04102019.pdf]

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZADANIU ZWIĄZANYM Z USUWANIEM AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BOLESŁAWIEC NA 2022 ROK 

 • deklaracja uczestnictwa []

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU GMINY BOLESŁAWIEC 

 • wniosek []

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OGRANICZENIEM NISKIEJ EMISJI KOMINOWEJ 

 • wniosek o udzielenie dotacji celowej []

DEKLARACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW - formularz A - budynki i lokale mieszkalne

DEKLARACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW - formularz B - budynki niemieszkalne

ZGŁOSZENIE DRZEWA DO OBJĘCIA OCHRONĄ W FORMIE POMNIKA PRZYRODY