Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2022 rok

Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2022 rok 
(przyjęty Uchwałą Rady Gminy Bolesławiec  Nr XXVII/288/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. [PDFURGB_XXVII-288-21.pdf (199,08KB)])

 

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w Gminie Bolesławiec za poprzedni rok kalendarzowy Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraszowice

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Golnice

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS za rok 2021

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2020 rok oraz podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy Komendant Komisariatu Policji w Kruszynie
II kw.

Rozpatrzenie raportu o stanie gminy – udzielenie wotum zaufania z tego tytułu

Wójt Gminy

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za  2021 – udzielenie absolutorium Wójtowi gminy

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy

Przyjęcie Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok Sekretarz Gminy
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
Uchwała w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
III kw.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku oraz Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2022

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy

Przedstawienie stopnia przygotowania szkół podstawowych  do nowego roku szkolnego

Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Jaroszowice Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
IV kw. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Przewodniczący Rady Gminy
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Bolesławiec Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Omówienie i uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 rok Skarbnik Gminy
Uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok Sekretarz Gminy

Uchwalenie Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesławiec na 2023 rok

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Uchwalenie Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony osób doznających przemocy dla Gminy Bolesławiec na lata 2023-2027

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Uchwalenie Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 - 2025 dla Gminy Bolesławiec

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Przyjęcie Programów Polityki Zdrowotnej Gminy Bolesławiec na 2023 rok

Sekretarz Gminy

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowa i Ocice objętych złożem "Kraszowice"

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwalenie budżetu gminy na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy

 

UWAGI:

  1. W/w plan jest otwarty.
     
  2. Na każdej sesji stałymi punktami są:
  • informacja z pracy wójta  w okresie między sesjami,
  • interpelacje i zapytania radnych,
  • wolne wnioski i pytania radnych oraz sołtysów oraz odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.