Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2021 rok

Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2021 rok 
(przyjęty Uchwałą Rady Gminy Bolesławiec  Nr XVIII/213/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. [PDFURGB_XVIII-213-20.pdf (204,11KB)])

 

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w Gminie Bolesławiec za poprzedni rok kalendarzowy Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowa i Ocice objętych złożem "Kraszowice"

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bolesławiec

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bolesławiec

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS za rok 2020 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2020 rok oraz podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy Komendant Komisariatu Policji w Kruszynie
II kw.

Rozpatrzenie raportu o stanie gminy – udzielenie wotum zaufania z tego tytułu

Wójt Gminy

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za  2020 – udzielenie absolutorium Wójtowi gminy

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy

Przyjęcie Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok Sekretarz Gminy
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Górny Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
III kw.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku oraz Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2021

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy

Przedstawienie stopnia przygotowania szkół podstawowych  do nowego roku szkolnego

Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - zachodniej części wsi Trzebień Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
IV kw. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Przewodniczący Rady Gminy
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Bolesławiec Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Omówienie i uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2022 rok Skarbnik Gminy
Uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok Sekretarz Gminy

Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Przyjęcie Programów Polityki Zdrowotnej Gminy Bolesławiec na 2022 rok

Sekretarz Gminy

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Jaroszowice

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwalenie budżetu gminy na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy

 

UWAGI:

  1. W/w plan jest otwarty.
     
  2. Na każdej sesji stałymi punktami są:
  • informacja z pracy wójta  w okresie między sesjami,
  • interpelacje i zapytania radnych,
  • wolne wnioski i pytania radnych oraz sołtysów oraz odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.