Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)

 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVII/286/14 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 [PDFURGB_XXXVII-286-14.pdfPDFURGB_XXXVII-286-14_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVII/285/14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXVII-285-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVI/284/14 w sprawie podziału gminy Bolesławiec na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [PDFURGB_XXXVI-284-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVI/283/14 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin „ Kwisa” [PDFURGB_XXXVI-283-14.pdfPDFURGB_XXXVI-283-14_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVI/282/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Bolesławiec i Gminą Nowogrodziec w zakresie powierzenia Gminie Nowogrodziec zadania publicznego polegającego na remoncie drogi wewnętrznej nr 354 we wsi Brzeźnik [PDFURGB_XXXVI-282-14.pdfPDFURGB_XXXVI-282-14_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVI/281/14 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXVI-281-14.pdfPDFURGB_XXXVI-281-14_O.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVI/280/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suszki [PDFURGB_XXXVI-280-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVI/279/14 w sprawie ustanowienia pomników przyrody [PDFURGB_XXXVI-279-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVI/278/14  w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok [PDFURGB_XXXVI-278-14.pdfPDFURGB_XXXVI-278-14_Z1.pdfPDFURGB_XXXVI-278-14_Z2.pdfPDFURGB_XXXVI-278-14_Z3.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVI/277/14 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy 
  kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 roku [PDFURGB_XXXVI-277-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXV/276/14 w sprawie wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego na Uchwałę
  Nr XLIV/248/14 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. [PDFURGB_XXXV-276-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXV/275/14 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok [PDFURGB_XXXV-275-14.pdf, PDFURGB_XXXV-275-14_Z1.pdfPDFURGB_XXXV-275-14_Z2.pdf, PDFURGB_XXXV-275-14_Z3.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXV/274/14 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXV-274-14.pdf, PDFURGB_XXXV-274-14_Z1.pdf, PDFURGB_XXXV-274-14_Z2.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIV/273/14 w sprawie uzgodnienia zakresu prac na potrzeby ochrony pomników przyrody [PDFURGB_XXXIV-273-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIV/272/14 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok [PDFURGB_XXXIV-272-14.pdf, PDFURGB_XXXIV-272-14_Z1.pdf, PDFURGB_XXXIV-272-14_Z2.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIV/271/14 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXIV-271-14.pdf, PDFURGB_XXXIV-271-14_Z1.pdf, PDFURGB_XXXIV-271-14_Z2.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIII/270/14 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej  [PDFURGB_XXXIII-269-14.pdfPDFURGB_XXXIII-270-14.pdf] 
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIII/269/14 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu
  Bolesławieckiego, dotyczącej podziału Powiatu Bolesławieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym [PDFURGB_XXXIII-269-14.pdf 
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIII/268/14 w sprawie poboru należności w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [PDFURGB_XXXIII-268-14.pdf 
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIII/267/14 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok [ PDFURGB_XXXIII-267-14.pdfPDFURGB_XXXIII-267-14_Z1.pdf, PDFURGB_XXXIII-267-14_Z2.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIII/266/14 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXIII-265-14.pdf, PDFURGB_XXXIII-266-14.pdf, PDFURGB_XXXIII-266-14_Z1.pdf] 
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIII/265/14 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXIII-264-14.pdf]  
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIII/264/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok [PDFURGB_XXXII-263-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXII/263/14 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów [PDFURGB_XXXII-262-14_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXII/262/14 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
  przedszkolnych w szkołach podstawowych [PDFURGB_XXXII-261-14_Z1.pdf, PDFURGB_XXXII-262-14.pdf]  
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXII/261/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik w części dotyczącej złoża Brzeźnik [PDFURGB_XXXII-261-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXII/260/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn w części dotyczącej lokalizacji usług publicznych przy ul. Orzechowej [PDFURGB_XXXII-260-14.pdfPDFURGB_XXXII-260-14_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXII/259/14 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy rowerowej Kruszyn – Łaziska oraz terenów pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXII-259-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXII/258/14 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok [PDFURGB_XXXII-258-14.pdfPDFURGB_XXXII-258-14_Z1.pdfPDFURGB_XXXII-258-14_Z2.pdfPDFURGB_XXXII-258-14_Z3.pdfPDFURGB_XXXII-258-14_Z4.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXII/257/14 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXII-257-14.pdf, PDFURGB_XXXII-257-14_Z1.pdfPDFURGB_XXXII-257-14_Z2.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/256/14 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania [PDFURGB_XXXI-256-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/255/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz warunków odpłatności za przyznaną pomoc [PDFURGB_XXXI-255-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/254/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 [PDFURGB_XXXI-254-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/253/14 w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu [PDFURGB_XXXI-253-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/252/14 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kraśniku Dolnym [PDFURGB_XXXI-252-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/251/14 w sprawie utworzenia i nadania statutu Przedszkolu Publicznemu w Kraśniku Dolnym [PDFURGB_XXXI-251-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/250/14 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kruszynie [PDFURGB_XXXI-250-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/249/14 w sprawie utworzenia i nadania statutu Przedszkolu Publicznemu w Kruszynie [PDFURGB_XXXI-249-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/248/14 w sprawie przejęcia na własność Gminy Bolesławiec pojazdu uznanego za porzucony z zamiarem wyzbycia się [PDFURGB_XXXI-248-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/247/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Dolny [PDFURGB_XXXI-247-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/246/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrowa Bolesławiecka [PDFURGB_XXXI-246-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/245/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów [PDFURGB_XXXI-245-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/244/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś [PDFURGB_XXXI-244-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/243/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobra [PDFURGB_XXXI-243-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/242/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąka [PDFURGB_XXXI-242-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/241/14 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2014 roku [PDFURGB_XXXI-241-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/240/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku [PDFURGB_XXXI-240-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/239/14 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok [PDFURGB_XXXI-239-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/238/14 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXI-238-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/237/14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu [PDFURGB_XXXI-237-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/236/13 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z/s w Kruszynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej [PDFURGB_XXX-236-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/235/13 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2013 rok [PDFURGB_XXX-235-13.pdfPDFURGB_XXX-235-13_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/234/13 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów [PDFURGB_XXX-234-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/233/13 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
  w Bolesławcu [PDFURGB_XXX-233-13.pdfPDFURGB_XXX-233-13_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/232/13 w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/194/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi
  Mierzwin - Bolesławiec. [PDFURGB_XXX-232-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/231/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mierzwin, Krępnica i Nowa Wieś pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXX-231-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/230/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łaziska [PDFURGB_XXX-230-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/229/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn [PDFURGB_XXX-229-13.pdfPDFURGB_XXX-229-13_Z1.pdfPDFURGB_XXX-229-13_Z2.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/228/13 w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii” w gminie Bolesławiec na rok 2014 [PDFURGB_XXX-228-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/227/13 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2014 rok [PDFURGB_XXX-227-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/226/13 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2014 rok [PDFURGB_XXX-226-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/225/13 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2014 rok [PDFURGB_XXX-225-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/224/13 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2013 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego [PDFURGB_XXX-224-13.pdf, PDFURGB_XXX-224-13_Z.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/223/13 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego [PDFURGB_XXX-223-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/222/13 w sprawie budżetu Gminy Bolesławiec na 2014 rok [PDFURGB_XXX-222-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/221/13 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego [PDFURGB_XXX-221-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/220/13 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXX-220-13.pdf, PDFURGB_XXX-220-13_Z1.pdf, PDFURGB_XXX-220-13_Z2.pdf, PDFURGB_XXX-220-13_Z3.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIX/219/13 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2013 rok [PDFURGB_XXIX-219-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIX/218/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy [PDFURGB_XXIX-218-13.pdf, PDFURGB_XXIX-218-13_Z1.pdf
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIX/217/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty [PDFURGB_XXIX-217-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIX/216/13 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 [PDFURGB_XXIX-216-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIX/215/13 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego [PDFURGB_XXIX-215-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIX/214/13 w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym [PDFURGB_XXIX-214-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIX/213/13 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXIX-213-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVIII/212/13 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [PDFURGB_XXVIII-212-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVIII/211/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/155/12 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXVIII-211-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVII/210/13 zmieniająca uchwałę Nr VIII/40/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 06 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz granic ich obwodów [PDFURGB_XXVII - 210-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVII/209/13 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec [PDFURGB_XXVII-209-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVII/208/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXVII-208-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVII/207/13 w sprawie poboru należności w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [PDFURGB_XXVII-207-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVII/206/13 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2013 roku  [PDFURGB_XXVII-206-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVI/205/13 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2013 rok [PDFURGB_XXVI-205-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVI/204/13 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego [PDFURGB_XXVI-204-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVI/203/13 zmieniająca Uchwałę NR XXIV/187/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Bolesławiec do Związku Gmin „ Kwisa” [PDFURGB_XXVI-203-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVI/202/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy rowerowej Kruszyn - Łaziska oraz terenów pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXVI-202-13.pdf, PDFURGB_XXVI-202-13_Z1.pdf, PDFURGB_XXVI-202-13_Z2.pdf, PDFURGB_XXVI-202-13_Z3.pdf, PDFURGB_XXVI-202-13_Z4.pdf, PDFURGB_XXVI-202-13_Z5.pdf, PDFURGB_XXVI-202-13_Z6.pdf, PDFURGB_XXVI-202-13_Z7.pdf, PDFURGB_XXVI-202-13_Z8.pdf, PDFURGB_XXVI-202-13_Z9.pdf, PDFURGB_XXVI-202-13_Z10.pdf, PDFURGB_XXVI-202-13_Z11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXV/201/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mierzwin, Krępnica i Nowa Wieś pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXV-201-13.pdf, PDFURGB_XXV-201-13_Z1.pdf, PDFURGB_XXV-201-13_Z2.pdf, PDFURGB_XXV-201-13_Z3.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXV/200/13 w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/193/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mierzwin i Krępnica pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXV-200-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXV/199/13 w sprawie zmiany uchwały nr I/4/10 Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych [PDFURGB_XXV-199-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXV/198/13 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2013 rok [PDFURGB_XXV-198-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXV/197/13 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego [PDFURGB_XXV-197-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/196/13 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXIV-196-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/195/13 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2013 rok [PDFURGB_XXIV-195-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/194/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi Mierzwin - Bolesławiec [PDFURGB_XXIV-194-13.pdf, PDFURGB_XXIV-194-13_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/193/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mierzwin i Krępnica pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec. [PDFURGB_XXIV-193-13.pdf, PDFURGB_XXIV-193-13_Z1.pdf, PDFURGB_XXIV-193-13_Z2.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/192/13 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Bolesławiec za rok 2012” [PDFURGB_XXIV-192-13.pdf, PDFURGB_XXIV-192-13_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/191/13 zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/178/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bożejowicach  [PDFURGB_XXIV-191-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/190/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwał Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXIV-190-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/189/13 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXIV-189-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/188/13 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Związek Gmin „Kwisa” nieruchomości zabudowanej od Skarbu Państwa – Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z przeznaczeniem na utworzenie schroniska dla zwierząt w ramach przynależności do Związku Gmin „Kwisa”  [PDFURGB_XXIV-188-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/187/13 w sprawie przystąpienia Gminy Bolesławiec do Związku Gmin „Kwisa” [PDFURGB_XXIV-187-13.pdf, PDFURGB_XXIV-187-13_Z1.pdf, PDFURGB_XXIV-187-13_Z2.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/186/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąka w części dotyczącej działek nr 91, 93/1, 93/3, 94/1, 95 i 96 [PDFURGB_XXIV-186-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/185/13 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXIV-185-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/184/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok [PDFURGB_XXIV-184-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIII/183/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji dotyczącego wspólnego opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Zachodniego Obszaru Integracji i Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Zachodniego Obszaru Integracji Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 [PDFURGB_XXIII-183-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIII/182/13 w sprawie zmiany uchwały nr I/4/10 Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r.
  w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych [PDFURGB_XXIII-182-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIII/181/13 w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej [PDFURGB_XXIII-181-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIII/180/13 w sprawie zmiany uchwały nr I/3/10 Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXIII-180-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIII/179/13 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych [PDFURGB_XXIII-179-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIII/178/13 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bożejowicach [PDFURGB_XXIII-178-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIII/177/13 w sprawie utworzenia i nadania statutu Przedszkolu Publicznemu w Bożejowicach [PDFURGB_XXIII-177-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIII/176/13 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXIII-176-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIII/175/13 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2013 rok [PDFURGB_XXIII-175-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIII/174/13 w sprawie poboru należności w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [PDFURGB_XXIII-174-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXII/173/13 w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Bolesławiec w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi [PDFURGB_XXII-173-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXII/172/13 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [PDFURGB_XXII-172-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXII/171/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy [PDFURGB_XXII-171-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXII/170/13 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [PDFURGB_XXII-170-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXII/169/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty [PDFURGB_XXII-169-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXII/168/13 w sprawie poboru należności w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [PDFURGB_XXII-168-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXI/167/13 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2010” [PDFURGB_XXI-167-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXI/166/13 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2013 roku [PDFURGB_XXI-166-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXI/165/13 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/195/10 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 05 maja 2010 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXI-165-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXI/164/13 w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zniesieniem nazw: Golniczki jako część wsi Dąbrowa Bolesławiecka i Huta jako część wsi Trzebień oraz zmiany nazwy wsi Stare Jaroszewice [PDFURGB_XXI-164-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXI/163/13 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 [PDFURGB_XXI-163-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXI/162/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy rowerowej Kruszyn – Łaziska oraz terenów pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXI-162-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXI/161/13 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXI-161-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXI/160/13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku [PDFURGB_XXI-160-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXI/159/13 w sprawie poboru należności w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [PDFURGB_XXI-159-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXI/158/13 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXI-158-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXI/157/13 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXI-157-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXI/156/13 w sprawie  przyjęcia rezygnacji radnego Jana Durdy z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXI-156-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/155/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XX-155-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/154/12 w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XX-154-12.pdf, PDFURGB_XX-154-12_Z1.pdf, PDFURGB_XX-154-12_Z1_Z1.pdf, PDFURGB_XX-154-12_Z1_Z2.pdf, PDFURGB_XX-154-12_Z1_Z3.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/153/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy wsi Kraśnik Dolny na lata 2012 - 2020 [PDFURGB_XX-153-12.pdf, PDFURGB_XX-153-12_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/152/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy wsi Trzebień na lata 2012 - 2020 [PDFURGB_XX-152-12.pdf, PDFURGB_XX-152-12_Z2.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/151/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy wsi Ocice na lata 2012 - 2020 [PDFURGB_XX-151-12.pdf, PDFURGB_XX-151-12_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/150/12 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie Bolesławiec na rok 2013 [PDFURGB_XX-150-12.pdf, PDFURGB_XX-150-12_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/149/12 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2013 rok [PDFURGB_XX-149-12.pdf, PDFURGB_XX-149-12_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/148/12 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2013 rok [PDFURGB_XX-148-12.pdf, PDFURGB_XX-148-12_Z1.pdf, PDFURGB_XX-148-12_Z2.pdf, PDFURGB_XX-148-12_Z3.pdf, PDFURGB_XX-148-12_Z4.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/147/12 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2013 rok [PDFURGB_XX-147-12.pdf, PDFURGB_XX-147-12_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/146/12 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2012 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego [PDFURGB_XX-146-12.pdf, PDFURGB_XX-146-12_Z1.pdf, PDFURGB_XX-146-12_Z2.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/145/12 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XX-145-12.pdf, PDFURGB_XX-145-12_Z1.pdf, PDFURGB_XX-145-12_Z2.pdf, PDFURGB_XX-145-12_Z3.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/144/12 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2012 rok [PDFURGB_XX-144-12.pdf, PDFURGB_XX-144-12_Z1.pdf, PDFURGB_XX-144-12_Z2.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/143/12 w sprawie budżetu Gminy Bolesławiec na 2013 rok [PDFURGB_XX-143-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/142/12 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XX-142-12.pdf, PDFURGB_XX-142-12_Z1.pdf, PDFURGB_XX-142-12_Z2.pdf, PDFURGB_XX-142-12_Z3.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIX/141/12 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/129 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 26 września w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom / niepublicznym punktom przedszkolnym / niepublicznym zespołom wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Bolesławiec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania [PDFURGB_XIX-141-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIX/140/12 w sprawie zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów [PDFURGB_XIX-140-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIX/139/12 w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z siedzibą w Kruszynie do realizacji zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [PDFURGB_XIX-139-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIX/138/12 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Bolesławiec a Miastem Bolesławiec w sprawie powierzenia Miastu Bolesławiec realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Bolesławiec dl Środowiskowych Domów Samopomocy w Bolesławcu [PDFURGB_XIX-138-12.pdf, PDFURGB_XIX-138-12_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIX/137/12 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 [PDFURGB_XIX-137-12.pdf, PDFURGB_XIX-137-12_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIX/136/12 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [PDFURGB_XIX-136-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIX/135/12 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2012 rok [PDFURGB_XIX-135-12.pdf, PDFURGB_XIX-135-12_Z1.pdf, PDFURGB_XIX-135-12_Z2.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIX/134/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [PDFURGB_XIX-134-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIX/133/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XIX-133-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIX/132/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości [PDFURGB_XIX-132-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/131/12 zmieniająca uchwałę Nr XIV/103/12 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy rowerowej Kruszyn - Łaziska oraz terenów pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec [, PDFURGB_XVIII-131-12_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/130/12 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia gminy Bolesławiec [PDFURGB_XVIII-130-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/129/12 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom / niepublicznym punktom przedszkolnym / niepublicznym zespołom wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Bolesławiec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania [PDFURGB_XVIII-129-12.pdf, PDFURGB_XVIII-129-12_Z1.pdf, PDFURGB_XVIII-129-12_Z2.pdf, PDFURGB_XVIII-129-12_Z3.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/128/12 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Bolesławiec do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bolesławcu [PDFURGB_XVIII-128-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/127/12 w sprawie podziału gminy Bolesławiec na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [PDFURGB_XVIII-127-12.pdf, PDFURGB_XVIII-127-12_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/126/12 w sprawie podziału gminy Bolesławiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu [PDFURGB_XVIII-126-12.pdf, PDFURGB_XVIII-126-12_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/125/12 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2012 rok [PDFURGB_XVIII-125-12.pdf, PDFURGB_XVIII-125-12_Z1.pdf, PDFURGB_XVIII-125-12_Z2.pdf, PDFURGB_XVIII-125-12_Z3.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/124/12 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2012 roku [PDFURGB_XVIII-124-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/123/12 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów [PDFURGB_XVII-123-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/122/12 zmieniająca Uchwałę Nr XIV/98/12 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego [PDFURGB_XVII-122-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/121/12 w sprawie podziału gminy Bolesławiec na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [PDFURGB_XVII-121-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/120/12 w sprawie podziału gminy Bolesławiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu [PDFURGB_XVII-120-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/119/12 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XVII-119-12.pdf, PDFURGB_XVII-119-12_Z1.pdf, PDFURGB_XVII-119-12_Z2.pdf, PDFURGB_XVII-119-12_Z3.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/118/12 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2012 rok [PDFURGB_XVII-118-12.pdf, PDFURGB_XVII-118-12_Z1.pdf, PDFURGB_XVII-118-12_Z2.pdf, PDFURGB_XVII-118-12_Z3.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/117/12 zmieniająca uchwałę Nr XIV/104/12 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 11 kwietnia 2012 r. sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie [PDFURGB_XVI-117-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/116/12 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania [PDFURGB_XVI-116-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/115/12 w sprawie wyboru formy konsultacji dotyczących zniesienia nazw: Golniczki jako części wsi Dąbrowa Bolesławiecka oraz Huta jako część wsi Trzebień oraz zmiany nazwy wsi Stare Jaroszewice [PDFURGB_XVI-115-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/114/12 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Kruszyn [PDFURGB_XVI-114-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/113/12 zmieniająca uchwałę Nr XIV/103/12 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy rowerowej Kruszyn - Łaziska oraz terenów pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XVI-113-12.pdf, PDFURGB_XVI-113-12_Z1.pdf, PDFURGB_XVI-113-12_Z2.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/112/12 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąka w części dotyczącej działek nr 91, 93/1, 93/3, 94/1, 95 i 96 [PDFURGB_XVI-112-12.pdf, PDFURGB_XVI-112-12_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/111/12 zmieniająca uchwałę Nr XIII/87/12 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bolesławiec w 2012 roku [PDFURGB_XVI-111-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/110/12 zmieniająca uchwałę nr XVI/106/2008 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, należącym do kompetencji Rady Gminy [PDFURGB_XVI-110-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/109/12 w sprawie poboru należności podatkowych w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [PDFURGB_XVI-109-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/108/12 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XVI-108-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/107/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok, sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia komunalnego [PDFURGB_XVI-107-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/106/12 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2012 rok [PDFURGB_XV-106-12.pdf, PDFURGB_XV-106-12_Z1.pdf, PDFURGB_XV-106-12_Z2.pdf, PDFURGB_XV-106-12_Z3.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/105/12 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów [PDFURGB_XIV-105-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/104/12 w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie [PDFURGB_XIV-104-12.pdf, PDFURGB_XIV-104-12_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/103/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy rowerowej Kruszyn - Łaziska oraz terenów pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XIV-103-12.pdf, PDFURGB_XIV-103-12_Z1.pdf, PDFURGB_XIV-103-12_Z2.pdf, PDFURGB_XIV-103-12_Z3.pdf, PDFURGB_XIV-103-12_Z4.pdf, PDFURGB_XIV-103-12_Z5.pdf, PDFURGB_XIV-103-12_Z6.pdf, PDFURGB_XIV-103-12_Z7.pdf, PDFURGB_XIV-103-12_Z8.pdf, PDFURGB_XIV-103-12_Z9.pdf, PDFURGB_XIV-103-12_Z10.pdf, PDFURGB_XIV-103-12_Z11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/102/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bolesławice [PDFURGB_XIV-102-12.pdf, PDFURGB_XIV-102-12_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/101/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suszki [PDFURGB_XIV-101-12.pdf, PDFURGB_XIV-101-12_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/100/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bożejowice, Rakowice i Otok [PDFURGB_XIV-100-12.pdf, PDFURGB_XIV-100-12_Z1.pdf, PDFURGB_XIV-100-12_Z2.pdf, PDFURGB_XIV-100-12_Z3.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/99/12 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Bolesławiec [PDFURGB_XIV-99-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/98/12 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego [PDFURGB_XIV-98-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/97/12 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2012 - 2015 [PDFURGB_XIV-97-12.pdf, PDFURGB_XIV-97-12_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/96/12 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2012 rok [PDFURGB_XIV-96-12.pdf, PDFURGB_XIV-96-12_Z1.pdf, PDFURGB_XIV-96-12_Z2.pdf, PDFURGB_XIV-96-12_Z3.pdf, PDFURGB_XIV-96-12_Z4.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/95/12 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsi Kruszyn [PDFURGB_XIII-95-12.pdf, PDFURGB_XIII-95-12_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/94/12 w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat [PDFURGB_XIII-94-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/93/12 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 - 2017 [PDFURGB_XIII-93-12.pdf, PDFURGB_XIII-93-12_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/92/12 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność gminy Bolesławiec [PDFURGB_XIII-92-12.pdf, PDFURGB_XIII-92-12_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/91/12 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia gminy Bolesławiec [PDFURGB_XIII-91-12.pdf, PDFURGB_XIII-91-12_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/90/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Trzebień Mały [PDFURGB_XIII-90-12.pdf, PDFURGB_XIII-90-12_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/89/12 w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez współwłaścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Bolesławiec [PDFURGB_XIII-89-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/88/12 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XIII-88-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/87/12 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2012 roku [PDFURGB_XIII-87-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/86/12 w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Lwówek Śląski o uznanie lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za ochronne na obszarze gminy Bolesławiec [PDFURGB_XIII-86-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/85/12 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku [PDFURGB_XIII-85-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/84/12 w sprawie poboru należności podatkowych w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [PDFURGB_XIII-84-12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/83/11 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bolesławiec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów [PDFURGB_XII-83-11.pdf, PDFURGB_XII-83-11_Z1.pdf, PDFURGB_XII-83-11_Z2.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/82/11 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Bolesławiec [PDFURGB_XII-82-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/81/11 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa [PDFURGB_XII-81-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/80/11 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie Bolesławiec na rok 2012 [PDFURGB_XII-80-11.pdf, PDFURGB_XII-80-11_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/79/11 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2012 rok [PDFURGB_XII-79-11.pdf, PDFURGB_XII-79-11_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/78/11 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2012 rok [PDFURGB_XII-78-11.pdf, PDFURGB_XII-78-11_Z1.pdf, PDFURGB_XII-78-11_Z2.pdf, PDFURGB_XII-78-11_Z3.pdf, PDFURGB_XII-78-11_Z4.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/77/11 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2012 rok [PDFURGB_XII-77-11.pdf, PDFURGB_XII-77-11_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/76/11 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2012 rok PDFURGB_XII-75-11.pdf, PDFURGB_XII-75-11_Z1.pdf, PDFURGB_XII-75-11_Z2.pdf, PDFURGB_XII-75-11_Z3.pdf, PDFURGB_XII-76-11.pdf, PDFURGB_XII-76-11_Z1.pdf, PDFURGB_XII-76-11_Z2.pdf, PDFURGB_XII-76-11_Z3.pdf, PDFURGB_XII-76-11_Z4.pdf, PDFURGB_XII-76-11_Z5.pdf, PDFURGB_XII-76-11_Z6.pdf, PDFURGB_XII-76-11_Z7_Z8.pdf, PDFURGB_XII-76-11_Z9a_Z9g.pdf, PDFURGB_XII-76-11_Z10.pdf, PDFURGB_XII-76-11_Z11.pdf, PDFURGB_XII-76-11_Z12.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/75/11 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XII-75-11.pdf, PDFURGB_XII-75-11_Z1.pdf, PDFURGB_XII-75-11_Z2.pdf, PDFURGB_XII-75-11_Z3.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/74/11 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bolesławiec na lata 2011 - 2018 [PDFURGB_XII-74-11.pdf, PDFURGB_XII-74-11_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/73/11 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2011 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego [PDFURGB_XII-73-11.pdf, PDFURGB_XII-73-11_Z1.pdf, PDFURGB_XII-73-11_Z2.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/72/11 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2011 rok [PDFURGB_XII-72-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/71/11 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/39/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Trzebieniu [PDFURGB_XI-71-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/70/11 w sprawie nadania rondu nazwy Rondo Solidarności [PDFURGB_XI-70-11.pdf, PDFURGB_XI-70-11_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/69/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania [PDFURGB_XI-69-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/68/11 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z przystanków autobusowych [PDFURGB_XI-68-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/67/11 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia gminy Bolesławiec [PDFURGB_XI-67-11.pdf, PDFURGB_XI-67-11_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/66/11 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 [PDFURGB_XI-66-11.pdf, PDFURGB_XI-66-11_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/65/11 w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym [PDFURGB_XI-65-11.pdf, PDFURGB_XI-65-11_Z1.pdf, PDFURGB_XI-65-11_Z2.pdf, PDFURGB_XI-65-11_Z3.pdf, PDFURGB_XI-65-11_Z4.pdf, PDFURGB_XI-65-11_Z5.pdf, PDFURGB_XI-65-11_Z6.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/64/11 w sprawie określenia wysokości składek podatku od środków transportowych [PDFURGB_XI-64-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/63/11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XI-63-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/62/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości [PDFURGB_XI-62-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/61/11 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2011 rok [PDFURGB_XI-61-11.pdf, PDFURGB_XI-61-11_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/60/11 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/146/09 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom, zatrudnionym w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Bolesławiec [PDFURGB_X-60-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/59/11 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/39/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Trzebieniu [PDFURGB_X-59-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/58/11 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/38/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie utworzenia przedszkola publicznego [PDFURGB_X-58-11.pdf, PDFURGB_X-58-11_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/57/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej [PDFURGB_X-57-11.pdf, PDFURGB_X-57-11_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/56/11 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012 - 2015 [PDFURGB_X-56-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/55/11 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Bernsdorf (Niemcy), a Gminą Bolesławiec [PDFURGB_IX-55-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/54/11 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec dla obszaru w obrębie Trzebień Mały [PDFURGB_IX-54-11.pdf, PDFURGB_IX-54-11_Z1.pdf, PDFURGB_IX-54-11_Z2.pdf, PDFURGB_IX-54-11_Z4.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/53/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rakowice, w części dotyczącej działek nr: 380/282, 380/283, 254, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4 i 269 [PDFURGB_IX-53-11.pdf, PDFURGB_IX-53-11_Z1.pdf, PDFURGB_IX-53-11_Z2.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/52/11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice, w części dotyczącej działki nr 85, 115 i 116 [PDFURGB_IX-52-11.pdf, PDFURGB_IX-52-11_Z1.pdf, PDFURGB_IX-52-11_Z2.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/51/11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łaziska, w części dotyczącej działki nr 66/2 [PDFURGB_IX-51-11.pdf, PDFURGB_IX-51-11_Z1.pdf, PDFURGB_IX-51-11_Z2.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/50/11 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec dla wsi Rakowice w części dotyczącej działek nr 380/282, 380/283, 254, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4 i 269 oraz dla wsi Chościszowice w części dotyczącej działek nr 85, 115 i 116 [PDFURGB_IX-50-11.pdf, PDFURGB_IX-50-11_Z1.pdf, PDFURGB_IX-50-11_Z2.pdf, PDFURGB_IX-50-11_Z3.pdf, PDFURGB_IX-50-11_Z4.pdf, PDFURGB_IX-50-11_Z5.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/49/11 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec dla wsi Łaziska w części dotyczącej działki nr 66/2 [PDFURGB_IX-49-11.pdf, PDFURGB_IX-49-11_Z1.pdf, PDFURGB_IX-49-11_Z2.pdf, PDFURGB_IX-49-11_Z3.pdf, PDFURGB_IX-49-11_Z4.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/48/11 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/194/10 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 5 maja 2010 roku ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Bolesławiec [PDFURGB_IX-48-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/47/11 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2011 - 2014 [PDFURGB_IX-47-11.pdf, PDFURGB_IX-47-11_Z1.pdf, PDFURGB_IX-47-11_Z3.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/46/11 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011 roku [PDFURGB_IX-46-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/45/11 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2011 - 2014 [PDFURGB_VIII-45-11.pdf, PDFURGB_VIII-45-11_Z1.pdf, PDFURGB_VIII-45-11_Z2.pdf, PDFURGB_VIII-45-11_Z3.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/44/11 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2011 rok [PDFURGB_VIII-44-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/43/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Trzebień Mały [PDFURGB_VIII-43-11.pdf, PDFURGB_VIII-43-11_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/42/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec [PDFURGB_VIII-42-11.pdf, PDFURGB_VIII-42-11_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/41/11 w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Trzebieniu [PDFURGB_VIII-41-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/40/11 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz granic ich obwodów [PDFURGB_VIII-40-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/39/11 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Trzebieniu [PDFURGB_VIII-39-11.pdf, PDFURGB_VIII-39-11_Z1.pdf, PDFURGB_VIII-39-11_Z2.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/38/11 w sprawie utworzenia przedszkola publicznego [PDFURGB_VIII-38-11.pdf, PDFURGB_VIII-38-11_Z1.pdf, PDFURGB_VIII-38-11_Z2.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/37/11 w sprawie przygotowania wyborów ławników do sądów powszechnych [PDFURGB_VII-37-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/36/11 zmieniająca Uchwałę Nr V/27/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bolesławiec w latach 2011 - 2015 [PDFURGB_VII-36-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/35/11 w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Bolesławiec [PDFURGB_VII-35-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/34/11 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec [PDFURGB_VII-34-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/33/11 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2011 rok [PDFURGB_VII-33-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/32/11 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bolesławiec, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze [PDFURGB_VII-32-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/31/11 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec [PDFURGB_VII-31-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/30/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok [PDFURGB_VII-30-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/29/11 zmieniająca Uchwałę Nr XII/88/07 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Bolesławiec [PDFURGB_VI-29-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/28/11 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2011 rok [PDFURGB_VI-28-11.pdf, PDFURGB_VI-28-11_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/27/11 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bolesławiec w latach 2011 - 2015 [PDFURGB_V-27-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/26/11 zmieniająca uchwałę Nr IV/21/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie poboru należności podatkowych w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [PDFURGB_V-26-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/25/11 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2011 rok [PDFURGB_V-25-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/24/11 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie Bolesławiec na rok 2011 [PDFURGB_IV-24-11.pdf, PDFURGB_IV-24-11_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/23/11 w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe Gminy Bolesławiec dochodów własnych na wydzielonym rachunku bankowym [PDFURGB_IV-23-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/22/11 w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku [PDFURGB_IV-22-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/21/11 w sprawie poboru należności podatkowych w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [PDFURGB_IV-21-11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/20/11 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2011 rok [PDFURGB_IV-20-11.pdf, PDFURGB_IV-20-11_Z1.pdf, PDFURGB_IV-20-11_Z2.pdf, PDFURGB_IV-20-11_Z3.pdf, PDFURGB_IV-20-11_Z4.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/19/11 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2011 rok [PDFURGB_IV-19-11.pdf, PDFURGB_IV-19-11_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/18/10 w sprawie zmiany uchwały nr I/4/10 Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych [PDFURGB_III-18-10.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/17/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec dla obszaru w obrębie Trzebień Mały [PDFURGB_III-17-10.pdf, PDFURGB_III-17-10_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/16/10 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/216/10 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec dla wsi Trzebień Mały oraz uchwały nr XXXVI/2017/10 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebień Mały [PDFURGB_III-16-10.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/15/10 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Bóbr" [PDFURGB_III-15-10.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/14/10 w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_III-14-10.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/13/10 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/212/10 Rady Gminy Bolesławiec w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bolesławiec [PDFURGB_III-13-10.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/12/10 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2011 rok [PDFURGB_III-12-10.pdf, PDFURGB_III-12-10_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/11/10 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy Bolesławiec [PDFURGB_III-11-10.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/10/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bolesławiec [PDFURGB_III-10-10.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/9/10 w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe Gminy Bolesławiec dochodów własnych na wydzielonym rachunku bankowym [PDFURGB_III-9-10.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/8/10 w sprawie  wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2010 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego [PDFURGB_III-8-10.pdf, PDFURGB_III-8-10_Z1.pdf, PDFURGB_III-8-10_Z2.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/7/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2010 rok [PDFURGB_III-7-10.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/6/10 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2011 - 2014 [PDFURGB_III-6-10.pdf, PDFURGB_III-6-10_Z1.pdf, PDFURGB_III-6-10_Z2.pdf, PDFURGB_III-6-10_Z3.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/5/10 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2011 rok [PDFURGB_III-5-10.pdf, PDFURGB_III-5-10_Z1.pdf, PDFURGB_III-5-10_Z2.pdf, PDFURGB_III-5-10_Z3.pdf, PDFURGB_III-5-10_Z5.pdf, PDFURGB_III-5-10_Z6.pdf, PDFURGB_III-5-10_Z7.pdf, PDFURGB_III-5-10_Z8a.pdf, PDFURGB_III-5-10_Z9.pdf, PDFURGB_III-5-10_Z10.pdf, PDFURGB_III-5-10_Z11.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/4/10 w sprawie powołania  składów osobowych komisji stałych [PDFURGB_I-4-10.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/3/10 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_I-3-10.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_I-2-10.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_I-1-10.pdf]