Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok

Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
(przyjęte Uchwałą Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/19/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. [PDFURGB_IV-19-19.pdf (589,76KB)])

 

Ramowy plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesławiec na rok 2019

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw. Ustalenie planu pracy komisji na rok 2019 Sekretarz Gminy
Analiza realizacji zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Bolesławiec Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
II kw. Analiza i zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy

III kw. Kontrola realizacji zadania budowy Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kruszynie Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
IV kw.

Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2019 rok

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ustalenie planu pracy komisji na rok 2020 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Ponadto:

 • przeprowadzanie kontroli na zlecenie Rady Gminy,
 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji,
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców gminy  w ramach zakresu prac Komisji,
 • opiniowanie pism i wniosków oraz rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady, 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.

 

Ramowy plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesławiec na rok 2019

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw. Ustalenie planu pracy komisji na rok 2019 Przewodniczący Komisji
Rozpatrywanie skarg na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, składanie wniosków i petycji - sprawy bieżące Przewodniczący Komisji
Wójt Gminy
II kw. Rozpatrywanie skarg na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, składanie wniosków i petycji - sprawy bieżące

Przewodniczący Komisji
Wójt Gminy

III kw. Rozpatrywanie skarg na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, składanie wniosków i petycji - sprawy bieżące Przewodniczący Komisji
Wójt Gminy
IV kw.

Rozpatrywanie skarg na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, składanie wniosków i petycji - sprawy bieżące

Przewodniczący Komisji
Wójt Gminy

Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2019 rok Przewodniczący Komisji
Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2020 Przewodniczący Komisji


Ponadto:

 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji,
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców gminy  w ramach zakresu prac Komisji,
 • opiniowanie pism i wniosków oraz rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady, 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.

 

Ramowy plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw. Ustalenie planu pracy komisji na rok 2019 Przewodniczący Komisji
Ocena bieżąca zimowego utrzymania dróg Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
II kw. Ustalenie zasad zimowego utrzymania dróg gminnych na sezon 2019/2020

Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury

III kw. Analiza kosztów utrzymania dróg, oświetlenia drogowego i oznakowania dróg Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
IV kw. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2019 rok Przewodniczący Komisji
Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2020 Przewodniczący Komisji


Ponadto:

 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji,
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców gminy  w ramach zakresu prac Komisji,
 • opiniowanie pism i wniosków oraz rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady, 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.

 

Ramowy plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw.

Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2019

Przewodniczący Komisji

Zaopiniowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bolesławiec

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

II kw. Omówienie spraw zawiązanych z szacowaniem szkód w rolnictwie spowodowanych suszą w roku 2018 i procedur szacowania szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi (grad, susza, deszcze nawalne, powodzie) Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
III kw. Przedstawienie działań Dolnośląskiej Izby Rolniczej za rok 2018 i planu działania na 2019 rok Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
Informacja na temat zrealizowanych zadań z zakresu konserwacji urządzeń melioracyjnych w roku 2018 oraz zamierzeniach na rok 2019 Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
Omówienie problemu utwardzenia gminnych dróg śródpolnych (dojazd do pól) Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
IV kw. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2019 rok Przewodniczący Komisji
Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2020 Przewodniczący Komisji


Ponadto: 

 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji, w tym systematyczne spotkania z dyrektorami szkół gminnych
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców Gminy  w ramach zakresu prac Komisji
 • opiniowanie pism i wniosków oraz rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.
   

Ramowy plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  i Spraw Społecznych Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw.

Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2019

Przewodniczący Komisji

Analiza kształtowania się średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Bolesławiec za rok poprzedni

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Przedstawienie koncepcji funkcjonowania i analiza kosztów Domów Ludowych na terenie gminy Bolesławiec

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Spotkanie z Prezesami Klubów Sportowych, w celu zapoznania się z informacją o działalności klubów

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
II kw.

Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za rok 2018

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Omówienie projektu uchwały  dotyczącego oceny zasobów pomocy społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Analiza kosztów kształcenia uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych i przedszkolach Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Objazd szkół na terenie gminy Bolesławiec - spotkania z dyrektorami szkół i przedstawicielami rad rodziców Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
III kw.

Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020

Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół

Ustalenia dotyczące programów zdrowotnych realizowanych przez gminę w 2020

Sekretarz Gminy
IV kw. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Bolesławiec Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Ustalenia dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani  na 2020 rok Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2019 rok Przewodniczący Komisji
Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2020 Przewodniczący Komisji


Ponadto:

 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji, w tym systematyczne spotkania z dyrektorami szkół gminnych 
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców Gminy w ramach zakresu prac Komisji
 • opiniowanie pism i wniosków oraz rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.