Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok

Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok 
(przyjęty Uchwałą Rady Gminy Bolesławiec  Nr IV/18/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. [PDFURGB_IV-18-19.pdf (186,31KB)])

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w Gminie Bolesławiec za poprzedni rok kalendarzowy Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują̨ mieszkańcy

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują̨ mieszkańcy a powstają̨ odpady

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS za rok 2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2018 rok oraz podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy Komendant Komisariatu Policji w Kruszynie
II kw.

Rozpatrzenie raportu o stanie gminy – udzielenie wotum zaufania z tego tytułu

Wójt Gminy

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za  2018 – udzielenie absolutorium Wójtowi gminy

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy

Przyjęcie Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok Sekretarz Gminy
III kw.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku oraz Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2019

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy

Przedstawienie stopnia przygotowania szkół podstawowych  do nowego roku szkolnego

Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bolesławiec Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bolesławiec Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
IV kw. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Przewodniczący Rady Gminy
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Bolesławiec Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Omówienie i uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok Skarbnik Gminy
Uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok Sekretarz Gminy

Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Przyjęcie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2020 rok

Sekretarz Gminy

Uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec w zakresie południowo - zachodniej części wsi Trzebień

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwała w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę̨ za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Górny

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwalenie budżetu gminy na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy