Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisje Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)

Ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła zasadę rozdziału kompetencji organów gminy. Organem stanowiącym i kontrolnym jest rada gminy, a organem wykonawczym – wójt. W ramach posiadanych kompetencji kontrolnych organ stanowiący podejmuje różne postępowania kontrolne. Szczególną rolę odgrywa tu Komisja Rewizyjna, będąca jedyną komisją, co do której obowiązek powołania wynika z ustawy. Ustawa o samorządzie gminnym reguluje także zasadę zlecenia przez radę komisji rewizyjnej kontroli działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

Rada Gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Uchwałą Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXV/303/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Bolesławiec powołano oprócz Komisji Rewizyjnej 4 Komisje stałe: Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów, Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska, oraz Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Uchwałą nr II/4/18 z dnia 28 listopada 2018 r. powołano składy osobowe komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec wg. poniższego zestawienia:

Składy Komisji Rady Gminy Bolesławiec:

Komisja Rewizyjna

 1. JANIEC Rafał, Przewodniczący Komisji
 2. ZORYŁO Małgorzata, Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. DURTKA Jadwiga, Sekretarz Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. WÓJTOWICZ Krystyna, Przewodnicząca Komisji
 2. DURTKA Jadwiga, Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. TOROŃCZAK Beata, Sekretarz Komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów

 1. GAJEWSKA Rozalia, Przewodnicząca Komisji
 2. POTOCKI Edward, Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. BERNY Leszek, Członek Komisji
 4. ŁUCKA Grażyna, Członek Komisji
 5. TOROŃCZAK Beata, Członek Komisji

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. OSTROWSKI Henryk, Przewodniczący Komisji
 2. POTOCKI Edward, Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. BIEGACZ Łukasz, Członek Komisji
 4. CHUDZIK Andrzej, Członek Komisji

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

 1. SZWEDO Andrzej, Przewodniczący Komisji
 2. KAMIŃSKA Anetta, Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. BERNY Leszek, Członek Komisji
 4. ŁUCKA Grażyna, Członek Komisji

§ 64 ust. 3 Statutu Gminy Bolesławiec obliguje komisję rewizyjną do przedłożenia Radzie planu pracy komisji do dnia 31 stycznia każdego roku celem jego zatwierdzenia. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) komisje przedkładają Radzie plan pracy. Zakres zadań wymienionych w planach pracy został uzgodniony na posiedzeniach poszczególnych komisji stałych.