Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec

Na podstawie § 26 ust. 3 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XXXVII Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 7 listopada 2018 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Kruszynie,ul. Kasztanowa 1 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXVII Sesji.
 3. Wręczenie medali Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.
 4. Wręczenie Nagrody Wójta Gminy Bolesławiec - Gracjanowi Kozak - medaliście na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w Buenos Aires.
 5. Podziękowanie podkom. Piotrowi Waszakowi - Komendantowi Komisariatu Policji w Kruszynie, w związku z przejściem na emeryturę.
 6. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy z dnia 05.10.2018 r.
 7. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o bieżącej działalności w okresie między XXXVI a XXXVII Sesją Rady Gminy.
 8. Przedstawienie rocznego Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
 9. Przedstawienie rocznych Sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec za rok 2018.
 10. Przedstawienie Informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy Bolesławiec za rok 2017 i na 2 m-ce przed końcem kadencji oraz Wójtowi Gminy Bolesławiec za 2017 r.
 11. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 12. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  A.Nr XXXVII/309/18 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec,
  B. Nr XXXVII/310/18 w sprawie sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”,
  C. Nr XXXVII/311/18 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, dotyczących projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesławiec,
  D. Nr XXXVII/312/18 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
  E. Nr XXXVII/313/18 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Bolesławiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  F. Nr XXXVII/314/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Bolesławiec,
  G. Nr XXXVII/315/18 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesławiec na rok 2019.
 13. Informacja o zmianie Statutu Związku Międzygminnego „Bóbr”.
 14. Wnioski i interpelacje radnych oraz sołtysów.
 15. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 16. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.