Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok

Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok 
(przyjęty Uchwałą Rady Gminy Bolesławiec  Nr III/20/15 z dnia 4 marca 2015 r. [PDFURGB_III-20-15.pdf (1,53MB)])

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw.

Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli w Gminie Bolesławiec za poprzedni rok kalendarzowy

Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół

Rozstrzygnięcie o wyodrębnieniu środków na fundusz sołecki Skarbnik Gminy
Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS za rok 2015 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Uchwała w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o ustanowienie i zniesienie nazw miejscowości

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok Sekretarz Gminy
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2014 rok oraz podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy Komendant Komisariatu Policji w Kruszynie
Ustalenie zasad wynajmu sal w Domach Ludowych i Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bolesławiec Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
II kw.

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za  2014 – udzielenie absolutorium Wójtowi gminy

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy

Przyjęcie Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bolesławice

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Bożejowice, Rakowice, Otok

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
III kw.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku oraz Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2014

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy

Przedstawienie stopnia przygotowania szkół podstawowych  do nowego roku szkolnego

Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół

Uchwalenie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
IV kw. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Przewodniczący Rady
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Bolesławiec Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Omówienie i uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2016 rok Skarbnik Gminy
Uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok Sekretarz Gminy

Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Przyjęcie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2017 rok

Sekretarz Gminy

Uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec, części dotyczącej złóż kruszywa w miejscowościach Mierzwin, Ocice i Nowa

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrowa Bolesławiecka

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi  Nowa Wieś

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Dolny

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąka Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik, w części dotyczącej złoża Brzeźnik

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobra Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łaziska

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Przyjęcie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bolesławiec w latach 2016 - 2020 Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Uchwalenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bolesławiec Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy i planów pracy stałych komisji rady na rok 2016

Przewodniczący Rady
Przewodniczący Komisji
Sekretarz Gminy

Uchwalenie budżetu gminy na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy