Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok

Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok
(przyjęte Uchwałą Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/164/16 z dnia 16 grudnia 2016 r. [PDFURGB_XVIII-164-16.pdf (532,17KB)])

 

Ramowy plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesławiec na rok 2017

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw. Kontrola środków wydatkowanych w zakresie współpracy z
organizacjami pożytku publicznego
Sekretarz Gminy
II kw. Analiza i zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy

III kw. Analiza stanu zagospodarowania gminy w świetle obowiązujących przepisów Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki
Komunalnej
IV kw.

Kontrola finansów publicznych gminy w zakresie podatków (np. zaległości, umorzeń i zwolnień)

Skarbnik Gminy

Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Ponadto:

 • przeprowadzanie kontroli na zlecenie Rady Gminy,
 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji,
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców gminy  w ramach zakresu prac Komisji,
 • opiniowanie pism i wniosków oraz rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady, 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.

 

Ramowy plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2017 rok

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw.

Zaopiniowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bolesławiec

Kierownik Referatu Rolnictwa,
Nieruchomości i Gospodarki
Komunalnej

II kw. Omówienie spraw związanych z zagospodarowaniem terenów rolniczych, które uzyskały zgodę na zmianę
przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze w ostatnich procedurach planistycznych
Kierownik Referatu Rolnictwa,
Nieruchomości i Gospodarki
Komunalnej
III kw.

Przedstawienie działań Dolnośląskiej Izby Rolniczej za rok 2016 i planu działania na 2017 rok

Delegat Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Bolesławieckiego

Informacja na temat zrealizowanych zadań z zakresu konserwacji urządzeń melioracyjnych w roku 2017 oraz zamierzeniach na rok 2018 Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury 
IV kw. Analiza i zaopiniowanie propozycji stawki podatku rolnego na 2018 rok. Skarbnik Gminy
Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2018 Przewodniczący Komisji


Ponadto: 

 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców Gminy  w ramach zakresu prac Komisji
 • opiniowanie pism i wniosków oraz rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.

 

Ramowy plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów na 2017 rok

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw.

Ocena bieżąca zimowego utrzymania dróg

Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury

II kw. Ustalenie zasad zimowego utrzymania dróg gminnych na sezon 2017/2018 Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
III kw.

Analiza dochodów z rent planistycznych i opłat
adiacenckich oraz wydatki na rekompensaty i zakupy
gruntów przeznaczonych na cele publiczne.

Kierownik Referatu Rolnictwa,
Nieruchomości i Gospodarki
Komunalnej
IV kw. Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2018 Przewodniczący Komisji
 


Ponadto:

 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców Gminy w ramach zakresu prac Komisji
 • opiniowanie pism i wniosków oraz rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.

 

Ramowy plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  i Spraw Społecznych Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw.

Analiza kształtowania się średnich  wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Bolesławiec  za rok poprzedni.

Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół

Analiza wynajmu sal w Domach Ludowych,
w poszczególnych miejscowościach gminy w 2016 r. (wesela, imieniny, itp.)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Analiza wykorzystania Domów Ludowych
przez mieszkańców i organizacje społeczne
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Koncepcja funkcjonowania oświaty w Gminie Bolesławiec po zmianie ustawy o systemie oświaty Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
II kw.

Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2016

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za rok 2016

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Omówienie projektu uchwały  dotyczącego oceny zasobów pomocy społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Analiza kosztów kształcenia uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
III kw. Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018 Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
IV kw. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Bolesławiec Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Ustalenia dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani  na 2018 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2018 Przewodniczący Komisji


Ponadto:

 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji, w tym systematyczne spotkania z dyrektorami szkół gminnych 
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców Gminy w ramach zakresu prac Komisji
 • opiniowanie pism i wniosków oraz rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.