Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok

Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok 
(przyjęty Uchwałą Rady Gminy Bolesławiec  Nr XVIII/163/16 z dnia 16 grudnia 2016 r. [PDFURGB_XVIII-163-16.pdf (280,35KB)])

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w Gminie Bolesławiec za poprzedni rok kalendarzowy Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Golnice w części dotyczącej cmentarza

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bolesławice

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów złóż kruszywa w miejscowościach Mierzwin i Ocice

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS za rok 2016

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2016 rok oraz podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy Komendant Komisariatu Policji w Kruszynie
II kw.

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za  2016 – udzielenie absolutorium Wójtowi gminy

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy

Przyjęcie Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok Sekretarz Gminy
Uchwała w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o ustanowienie i zniesienie nazw miejscowości Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
III kw.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku oraz Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2017

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy

Przedstawienie stopnia przygotowania szkół podstawowych  do nowego roku szkolnego

Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin, w części dotyczącej działki nr 72 Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
IV kw. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Przewodniczący Rady Gminy
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Bolesławiec Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Skarbnik Gminy
Omówienie i uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 rok Skarbnik Gminy
Uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok Sekretarz Gminy

Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Przyjęcie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2018 rok.

Sekretarz Gminy

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec , w części dotyczącej cmentarza w Ocicach

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łaziska

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy i planów pracy stałych komisji rady na rok 2018

Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji, Sekretarz Gminy

Uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec.

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy