Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok

Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok 
(przyjęty Uchwałą Rady Gminy Bolesławiec  Nr XXIX/256/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. [PDFURGB_XXIX-256-17.pdf (269,28KB)])

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w Gminie Bolesławiec za poprzedni rok kalendarzowy Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąka

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice, w części dotyczącej cmentarza

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec, w części dotyczącej wsi Trzebień

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS za rok 2017

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Analiza wyposażenia i sprzętu do utrzymania czystości Domów Ludowych oraz wynagrodzenia opiekunów

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2017 rok oraz podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy Komendant Komisariatu Policji w Kruszynie
II kw.

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za  2017 – udzielenie absolutorium Wójtowi gminy

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy

Przyjęcie Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok Sekretarz Gminy
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieleśnej części wsi Trzebień Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
III kw.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku oraz Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2018

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy

Przedstawienie stopnia przygotowania szkół podstawowych  do nowego roku szkolnego

Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Uchwała w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
Uchwała w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Bolesławiec Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
IV kw. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Przewodniczący Rady Gminy
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Bolesławiec Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Skarbnik Gminy
Omówienie i uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2019 rok Skarbnik Gminy
Uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok Sekretarz Gminy

Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Przyjęcie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2019 rok

Sekretarz Gminy

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Górny

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Uchwalenie budżetu gminy na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy