Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec

Na podstawie §26 ust. 3 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XXXII Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 16 maja 2018 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXII Sesji.
 3. Wręczenie medali prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie jubilatom.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Gminy z dnia 07.03.2018 r.
 5. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o bieżącej działalności w okresie między XXXI i XXXII Sesją Rady Gminy.
 6. Przedstawienie Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2017 rok oraz podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie Gminy Bolesławiec.
 7. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
 9. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
 10. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  1. Nr XXXII/276/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
   ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,
  2. Nr XXXII/ 277/18 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec,
  3. Nr XXXII/278/18 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec,
  4. Nr XXXII/279/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok,
  5. Nr XXXII/280/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąka,
  6. Nr XXXII/281/18 w sprawie podziału Gminy Bolesławiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
  7. Nr XXXII/282/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/213/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
 11. Wnioski i interpelacje radnych oraz sołtysów.
 12. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 13. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy.

  Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.