Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec

Na podstawie §26 ust. 3 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XXXI Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 7 marca 2018 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXI Sesji.
 3. Wręczenie medali prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie jubilatom.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji Rady Gminy z dnia 24.01.2018 r.
 5. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie Informacji o bieżącej działalności
 6. w okresie między XXX i XXXI Sesją Rady Gminy.
 7. Przedstawienie przez Przewodniczącego wspólnych Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 8. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  1. Nr XXXI/262/18 w sprawie wyrażania zgody na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
  2. Nr XXXI/263/18 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec,
  3. Nr XXXI/264/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok,
  4. Nr XXXI/265/18 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2018 r.,
  5. Nr XXXI/266/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w centralnej części wsi Kraśnik Dolny, przy drodze nr 781 oraz działki nr 221,
  6. Nr XXXI/267/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo – zachodniej części wsi Trzebień,
  7. Nr XXXI/268/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec w zakresie południowo – zachodniej części wsi Trzebień,
  8. Nr XXXI/269/18 w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Ocice,
  9. Nr XXXI/270/18 w sprawie podziału Gminy Bolesławiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
  10. Nr XXXI/271/18  w sprawie podziału Gminy Bolesławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  11. Nr XXXI/272/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec,
  12. Nr XXXI/273/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych osobom prawnym  lub fizycznym prowadzącym niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Bolesławiec oraz trybu przeprowadzania kontroli, prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
  13. Nr XXXI/274/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego. 
 9. Wystąpienie Pana Józefa Króla – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w sprawie nowych taryf opłat za usługi wodociągowo – kanalizacyjne na lata 2018- 2021.
 10. Wnioski i interpelacje radnych oraz sołtysów.
 11.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 12.  Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy.

  Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.