Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec

Na podstawie §26 ust. 3 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XXIX Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 1300 (piątek) w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXIX Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy z dnia  29.11.2017 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie planu budżetu Gminy Bolesławiec na 2018 rok wraz z informacją o bieżącej działalności w okresie między XXVIII i XXIX Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie  budżetu Gminy na 2018 rok. 
 6. Przedstawienie rocznego Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
 7. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 8. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  1. Nr XXIX/249/17 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec,
  2. Nr XXIX/250/17 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2018 rok,
  3. Nr XXIX/251/17 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2017 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego,
  4. Nr XXIX/252/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego,
  5. Nr XXIX/253/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/213/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,
  6. Nr XXIX/254/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin, w części dotyczącej działki nr 72,
  7. Nr XXIX/255/17 w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań
   i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec w części dotyczącej lokalizacji cmentarza w Ocicach,
  8. Nr XXIX/256/17 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok,
  9. Nr XXIX/257/17 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok.
 9. Wnioski i interpelacje radnych oraz sołtysów.
 10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 11. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.