Urząd Gminy Bolesławiec

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Gminy IV Kadencji (2002 - 2006)

 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/89/03 zmieniająca uchwałę Nr XVII/159/2000 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 20 września 2000 roku w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym [PDFURGB_XIII-89-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/88/03 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bolesławiec do dokonania wyboru banku obsługującego budżet Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XIII-88-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/87/03 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Jaroszowice [PDFURGB_XIII-87-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/86/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w części dotyczącej wsi Nowe Jaroszowice [PDFURGB_XIII-86-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/85/03 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów [PDFURGB_XIII-85-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/84/03 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suszki [PDFURGB_XIII-84-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/83/03 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Jaroszowice [PDFURGB_XIII-83-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/82/03 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice [PDFURGB_XIII-82-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/81/03 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin [PDFURGB_XIII-81-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/80/03 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik [PDFURGB_XIII-80-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/79/03 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Golnice, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 01 października 2003r. do 22 października 2003r [PDFURGB_XIII-79-03.pdf]
 •  
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/78/03 w sprawie []
 •  
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/77/03 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/248/02 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 09 października 2002 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli [PDFURGB_XII-77-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/76/03 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów [PDFURGB_XII-76-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/75/03 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraszowice [PDFURGB_XII-75-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/74/03 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego wsi Chościszowice [PDFURGB_XII-74-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/73/03 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [PDFURGB_XII-73-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/72/03 w sprawie uchwały Nr XI/66/03 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie określenia i ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz uchwały Nr  IV/13/02 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji oraz informacji stosowanych w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym [PDFURGB_XII-72-03.pdf]
 •  
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/71/03 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/02 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [PDFURGB_XI-71-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/70/03 w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz granic ich obwodów [PDFURGB_XI-70-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/69/03 w sprawie zaopiniowania wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu o uznanie lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za ochronne na obszarze gminy Bolesławiec [PDFURGB_XI-69-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/68/03 w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Urządzeniowo-Rolnego Gminy Bolesławiec” [PDFURGB_XI-68-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/67/03 w sprawie stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte opłatą skarbową [PDFURGB_XI-67-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/66/03 w sprawie określenia i ustalenia  wysokości  stawek  podatków  i  opłat  lokalnych [PDFURGB_XI-66-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/65/03 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XI-65-03.pdf]
 •  
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/64/03 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bolesławcu oraz Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na lata 2004 - 2007 [PDFURGB_X-64-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/63/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bolesławiec [PDFURGB_X-63-03.pdf, PDFURGB_X-63-03_Z1.pdf, PDFURGB_X-63-03_Z2.pdf, PDFURGB_X-63-03_Z3.pdf, PDFURGB_X-63-03_Z4.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/62/03 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2003 rok [PDFURGB_X-62-03.pdf]
 •  
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/61/03 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu [PDFURGB_IX-61-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/60/03 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2003 rok [PDFURGB_IX-60-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/59/03 w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego wsi Łąka [PDFURGB_IX-59-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/58/03 w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego wsi Dąbrowa Bolesławiecka [PDFURGB_IX-58-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/57/03 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Bolesławiec za I półrocze 2003 roku [PDFURGB_IX-57-03.pdf]
 •  
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/56/03 w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników [PDFURGB_VIII-56-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/55/03 w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Bolesławiec na lata 2004 – 2006 [PDFURGB_VIII-55-03.pdf, PDFURGB_VIII-55-03_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/54/03 w sprawie zaliczenia drogi, do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Bolesławiec [PDFURGB_VIII-54-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/53/03 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2003 rok [PDFURGB_VIII-53-03.pdf, PDFURGB_VIII-53-03_Z1.pdf]
 •  
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/52/03 w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obiektów oświatowych i kulturalnych stanowiących mienie komunalne gminy Bolesławiec [PDFURGB_VII-52-03.pdf, PDFURGB_VII-52-03_Z1.pdf, PDFURGB_VII-52-03_Z2.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/51/03 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2003 rok [PDFURGB_VII-51-03.pdf]
 •  
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/50/03 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Wiejską Bolesławiec a Gminą Miejską Bolesławiec w sprawie wspólnej realizacji  rozbudowy kanalizacji na terenach obu gmin w ramach programu ISPA [PDFURGB_VI-50-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/49/03 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego wsi Kraśnik Dolny [PDFURGB_VI-49-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/48/03 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu eksploatacji złoża „Nowe Jaroszowice” w obrębie wsi Suszki, gmina Bolesławiec [PDFURGB_VI-48-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/47/03 w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego wsi Łaziska [PDFURGB_VI-47-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/46/03 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do tworzonego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Bolesławcu [PDFURGB_VI-46-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/45/03 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności i rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Bolesławiec [PDFURGB_VI-45-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/44/03 w sprawie zmiany uchwały Nr V/19/03 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie poboru należności podatkowych w drodze inkasa  oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [PDFURGB_VI-44-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/43/03 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2003 rok [PDFURGB_VI-43-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/42/03 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec [PDFURGB_VI-42-03.pdf]
 •  
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/41/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację linii kolejowej w obrębach wsi: Kraśnik Górny, Kraśnik Dolny, Kruszyn i Brzeźnik [PDFURGB_V-41-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/40/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebień [PDFURGB_V-40-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/39/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Jaroszowice [PDFURGB_V-39-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/38/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice [PDFURGB_V-38-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/37/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebień Mały [PDFURGB_V-37-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/36/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany [PDFURGB_V-36-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/35/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa [PDFURGB_V-35-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/34/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kozłów [PDFURGB_V-34-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/33/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Parkoszów [PDFURGB_V-33-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/32/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stara Oleszna [PDFURGB_V-32-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/31/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suszki [PDFURGB_V-31-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/30/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów [PDFURGB_V-30-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/29/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów [PDFURGB_V-29-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/28/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Jaroszowice [PDFURGB_V-28-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/27/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin [PDFURGB_V-27-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/26/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępnica [PDFURGB_V-26-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/25/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Górny [PDFURGB_V-25-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/24/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraszowice [PDFURGB_V-24-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/23/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Golnice [PDFURGB_V-23-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/22/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik [PDFURGB_V-22-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/21/03 w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Bolesławiec na rok 2003” [PDFURGB_V-21-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/20/03 w sprawie niektórych zasad wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bolesławiec, pracowników Gminnego Zakładu Obsługi Szkół w Bolesławcu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z siedzibą w Łaziskach [PDFURGB_V-20-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/19/03 w sprawie poboru należności podatkowych w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [PDFURGB_V-19-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/18/03 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2003 rok [PDFURGB_V-18-03.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/17/02 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XVII/159/2000 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 20 września 2000 roku w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym [PDFURGB_IV-17-02.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/16/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Chościszowice [PDFURGB_IV-16-02.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/15/02 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy Bolesławiec [PDFURGB_IV-15-02.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/14/02 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [PDFURGB_IV-14-02.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/13/02 w sprawie []
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/12/02 w sprawie planu budżetu gminy Bolesławiec na 2003 rok [PDFURGB_IV-12-02.pdfZIPURGB_IV-12-02_Załączniki.zip]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/11/02 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2002 rok [PDFURGB_IV-11-02.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/10/02 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/99 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie poboru należności podatkowych w drodze inkasa, wynagrodzenia za inkaso i innych wynagrodzeń dla sołtysów, zmienionej uchwałami Rady Gminy Bolesławiec: Nr XIII/109/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku, Nr XV/131/2000  z dnia 26 kwietnia 2000 roku, Nr XVII/158/2000 z dnia 20 września 2000 roku i Nr XVIII/166/2000 z dnia 29 listopada 2000 roku [PDFURGB_III-10-02.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/9/02 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [PDFURGB_III-9-02.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/8/02 w sprawie określenia i ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych [PDFURGB_III-8-02.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/7/02 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec [PDFURGB_III-7-02.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/6/02 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2002 rok [PDFURGB_III-6-02.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/5/02 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bolesławiec [PDFURGB_I-5-02.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/4/02 w sprawie powołania składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_I-4-02.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/3/02 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_I-3-02.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/2/02 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_I-2-02.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/1/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_I-1-02.pdf]
Metryczka
 • wytworzono:
  08-04-2015
  przez: Łukasz Zwolski
 • opublikowano:
  08-04-2015 08:44
  przez: Łukasz Zwolski
 • zmodyfikowano:
  18-05-2018 14:36
  przez: Marcin Sarkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Bolesławiec
  odwiedzin: 2406
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×