Urząd Gminy Bolesławiec

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)

 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/168/16 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XVIII-168-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/167/16 w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Bolesławiec przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych [PDFURGB_XVIII-167-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/166/16 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Bolesławiec na rok 2017 [PDFURGB_XVIII-166-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/165/16 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFURGB_XVIII-165-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/164/16 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFURGB_XVIII-164-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/163/16 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFURGB_XVIII-163-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/162/16 w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec" [PDFURGB_XVIII-162-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/161/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Dolny [PDFURGB_XVIII-161-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/160/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec, w części dotyczącej lokalizacji cmentarza w Ocicach [PDFURGB_XVIII-160-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/159/16 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec, w części dotyczącej działki nr 72 w miejscowości Mierzwin [PDFURGB_XVIII-159-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/158/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin, w części dotyczącej działki nr 72 [PDFURGB_XVIII-158-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/157/16 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2016 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego [PDFURGB_XVIII-157-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/156/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego [PDFURGB_XVIII-156-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/155/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego [PDFURGB_XVIII-155-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/154/16 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFURGB_XVIII-154-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/153/16 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XVIII-153-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/152/16 w sprawie kreślenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela [PDFURGB_XVII-152-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/151/16 w sprawie organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Bolesławiec [PDFURGB_XVII-151-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/150/16 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Bolesławiec [PDFURGB_XVII-150-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/149/16 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 [PDFURGB_XVII-149-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/148/16 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFURGB_XVII-148-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/147/16 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XVII-147-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/146/16 w sprawie opłaty prolongacyjnej [PDFURGB_XVII-146-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/145/16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XVII-145-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/144/16 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości [PDFURGB_XVII-144-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/143/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [PDFURGB_XVII-143-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/142/16 w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Bolesławiec [PDFURGB_XVI-142-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/141/16 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania [PDFURGB_XVI-141-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/140/16 w sprawie uzgodnienia zakresu prac na potrzeby ochrony pomników przyrody [PDFURGB_XVI-140-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/139/16 w sprawie uchylenia uchwały nr V/39/15 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złóż kruszywa w obrębie ewidencyjnym Pstrąże [PDFURGB_XVI-139-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/138/16 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XVI-138-16.pdf, PDFURGB_XVI-138-16_Z1.pdf, PDFURGB_XVI-138-16_Z2.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/137/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś [PDFURGB_XVI-137-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/136/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąka [PDFURGB_XVI-136-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/135/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Górny [PDFURGB_XVI-135-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/134/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice [PDFURGB_XVI-134-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/133/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego [PDFURGB_XVI-133-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/132/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego [PDFURGB_XVI-132-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/131/16 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFURGB_XVI-131-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/130/16 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XVI-130-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/129/16 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku [PDFURGB_XVI-129-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/128/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego [PDFURGB_XV-128-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/127/16 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFURGB_XV-127-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/126/16 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XV-126-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/125/16 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych [PDFURGB_XIV-125-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/124/16 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów [PDFURGB_XIV-124-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/123/16 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFURGB_XIV-123-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/122/16 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XIV-122-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/121/16 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec [PDFURGB_XIII-121-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/120/16 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ocicach [PDFURGB_XIII-120-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/119/16 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniku [PDFURGB_XIII-119-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/118/16 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie [PDFURGB_XIII-118-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/117/16 w sprawie utowrzenia i nadania statutu Przedszkolu Publicznemu w Ocicach [PDFURGB_XIII-117-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/116/16 w sprawie utowrzenia i nadania statutu Przedszkolu Publicznemu w Brzeźniku [PDFURGB_XIII-116-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/115/16 w sprawie utowrzenia i nadania statutu Przedszkolu Publicznemu w Żeliszowie [PDFURGB_XIII-115-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/114/16 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bolesławiec za rok 2015 [PDFURGB_XIII-114-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/113/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 [PDFURGB_XIII-113-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/112/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrowa Bolesławiecka [PDFURGB_XIII-112-16.pdf, PDFURGB_XIII-112-16_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/111/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobra [PDFURGB_XIII-111-16.pdf, PDFURGB_XIII-111-16_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/110/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucomości i zagposodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [PDFURGB_XIII-110-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/109/16 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Bolesławiec w Stowarzyszeniu Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej [PDFURGB_XIII-109-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/108/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego [PDFURGB_XIII-108-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/107/16 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFURGB_XIII-107-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/106/16 w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XIII-106-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/105/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok [PDFURGB_XIII-105-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/104/16 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławcu [PDFURGB_XII-104-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/103/16 w sprawie przystąpienia Gminy Bolesławiec do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennego oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w półónocno-zachodniej części województwa dolnośląskiego" [PDFURGB_XII-103-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/102/16 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzony przez Gminę Bolesławiec [PDFURGB_XI-102-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/101/16 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bolesławiec na lata 2016 - 2020 [PDFURGB_XI-101-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/100/16 w sprawie wystąpienia przez Gminę Bolesławiec ze stowarzyszenia Południowo-Zachodniego Formum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze" [PDFURGB_XI-100-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/99/16 w sprawie rozpatrzenia skarg na działania Wójta Gminy Bolesławiec oraz Kierwonika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z/s w Kruszynie [PDFURGB_XI-99-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/98/16 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bolesławiec w latach 2016 - 2020 [PDFURGB_XI-98-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/97/16 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skłóad mieszkaniowego zasobu Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XI-97-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/96/16 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany [PDFURGB_XI-96-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/95/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Golnice, w części dotyczącej cmentarza [PDFURGB_XI-95-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/94/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec w części dotyczącej działki nr 72 w miejscowości Mierzwin [PDFURGB_XI-94-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/93/16 w sprawieuchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów [PDFURGB_XI-93-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/92/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bożejowice, Rakowice, Otok [PDFURGB_XI-92-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/91/16 w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2016 roku [PDFURGB_XI-91-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/90/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego [PDFURGB_XI-90-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/89/16 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFURGB_XI-89-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/88/16 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XI-88-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/87/15 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczpospolitej Polskiej [PDFURGB_X-87-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/86/15 w sprawie poboru należności w drodze inkasa oraz ustalenie wysokości wynagrodznia za inkaso [PDFURGB_X-86-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/85/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z/s w Kruszynie [PDFURGB_X-85-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/84/15 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla gminy Bolesławiec na rok 2016 [PDFURGB_X-84-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/83/15 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów SPołecznych Gminy Bolesławiec na lata 2016 - 2022 [PDFURGB_X-83-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/82/15 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFURGB_X-82-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/81/15 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFURGB_X-81-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/80/15 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFURGB_X-80-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/79/15 w sprawie udziału Gminy Bolesławiec w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Dolnośląska Kraina Karpia [PDFURGB_X-79-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/78/15 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bolesławiec w latach 2016 - 2020 [PDFURGB_X-78-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/77/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bolesławiec [PDFURGB_X-77-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/76/15 w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec do 2020 roku" [PDFURGB_X-76-15.pdf, PDFURGB_X-76-15_Z1A.pdf, PDFURGB_X-76-15_Z1B.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/75/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępnica w części dotyczącej działki nr 168 [PDFURGB_X-75-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/74/15 w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Bolesławiec [PDFURGB_X-74-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/73/15 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2015 roku niewygasających z upływem roku budżetowego [PDFURGB_X-73-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/72/15 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec [PDFURGB_X-72-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/71/15 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej [PDFURGB_X-71-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/70/15 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFURGB_IX-70-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/69/15 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_IX-69-15.pdfPDFURGB_IX-69-15_Obwieszczenie.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/68/15 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 [PDFURGB_IX-68-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/67/15 w sprawie wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym [PDFURGB_IX-67-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/66/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [PDFURGB_IX-66-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/65/15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec [PDFURGB_IX-65-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/64/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości [PDFURGB_IX-64-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/63/15 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016 - 2019 [PDFURGB_VIII-63-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/62/15 w sprawie zmian w statucie Związku Gmin "Kwisa" [PDFURGB_VII-62-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/61/15 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie [PDFURGB_VII-61-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/60/15 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników [PDFURGB_VII-60-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/59/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik [PDFURGB_VII-59-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/58/15 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości [PDFURGB_VII-58-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/57/15 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec [PDFURGB_VII-57-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/56/15 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFURGB_VII-56-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/55/15 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz infromacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 roku [PDFURGB_VII-55-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/54/15 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_VI-54-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/53/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFURGB_V-53-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/52/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_V-52-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/51/15 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Miejskiej Bolesławiec [PDFURGB_V-51-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/50/15 w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych [PDFURGB_V-50-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/49/15 w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli [PDFURGB_V-49-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/48/15 zmieniająca uchwałę nr XVI/116/12 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania [PDFURGB_V-48-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/47/15 w sprawie udziału Gminy Bolesławiec w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” z siedzibą w Chocianowie [PDFURGB_V-47-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/46/15 w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe [PDFURGB_V-46-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/45/15 w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady [PDFURGB_V-45-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/44/15 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy [PDFURGB_V-44-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/43/15 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [PDFURGB_V-43-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/42/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy [PDFURGB_V-42-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/41/15 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [PDFURGB_V-41-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/40/15 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec [PDFURGB_V-40-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/39/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złóż kruszywa w obrębie ewidencyjnym Pstrąże [PDFURGB_V-39-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/38/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępnica, w części dotyczącej działki nr 168 [PDFURGB_V-38-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/37/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowana przestrzennego gminy Bolesławiec [PDFURGB_V-37-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/36/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławiec na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 2499 D relacji Ocice - Brzeźnik" [PDFURGB_IV-36-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/35/15 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bolesławiec za rok 2014 [PDFURGB_IV-35-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/34/15 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec  [PDFURGB_IV-34-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/33/15 w sprawie uzgodnienia zakresu prac na potrzeby ochrony pomników przyrody [PDFURGB_IV-33-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/32/15 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdreożęnia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec" [PDFURGB_IV-32-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/31/15 w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Gminy Bolesławiec [PDFURGB_IV-31-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/30/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik w części dotyczącej złoża Brzeźnik [PDFURGB_IV-30-15.pdfPDFURGB_IV-30-15_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/29/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bolesławice [PDFURGB_IV-29-15.pdfPDFURGB_IV-29-15_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/28/15 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFURGB_IV-28-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/27/15 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_IV-27-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/26/15 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec [PDFURGB_IV-26-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/25/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem za wykonanie budżetu za 2014 rok [PDFURGB_IV-25-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/24/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z/s w Kruszynie [PDFURGB_III-24-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/23/15 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli [PDFURGB_III-23-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/22/15 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Bolesławiec [PDFURGB_III-22-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/21/15 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFURGB_III-21-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/20/15 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFURGB_III-20-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/19/15 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bolesławiec w 2015 roku [PDFURGB_III-19-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/18/15 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego [PDFURGB_III-18-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/17/15 w sprawie poboru należności w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [PDFURGB_III-17-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/16/15 w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_III-16-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/15/15 w sprawie zmiany w bydżecie gminy Bolesławiec [PDFURGB_III-15-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/14/15 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bolesławiec [PDFURGB_III-14-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/13/14 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy Bolesławiec [PDFURGB_II-13-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/12/14  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bolesławiec [PDFURGB_II-12-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/11/14 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Bolesławiec na rok 2015 [PDFURGB_II-11-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/10/14 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFURGB_II-10-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/9/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/83/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bolesławiec udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów [PDFURGB_II-9-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/8/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn w części dotyczącej lokalizacji usług publicznych przy ul. Orzechowej [PDFURGB_II-8-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/7/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec w części dotyczącej złóż kruszywa w miejscowościach Mierzwin, Ocice i Nowa [PDFURGB_II-7-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/6/14 w sprawie budżetu Gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFURGB_II-6-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/5/14 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_II-5-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/4/14 w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_I-4-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/3/14 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_I-3-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_I-2-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_I-1-14.pdf]
Metryczka
 • wytworzono:
  09-12-2014
  przez: Łukasz Zwolski
 • opublikowano:
  09-12-2014 10:41
  przez: Łukasz Zwolski
 • zmodyfikowano:
  09-02-2017 13:51
  przez: Łukasz Zwolski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Bolesławiec
  odwiedzin: 5762