Urząd Gminy Bolesławiec

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan Pracy Rady Gminy

Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok 
(przyjęty Uchwałą Rady Gminy Bolesławiec  Nr X/80/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. [PDFURGB_X-80-15.pdf])

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw.

Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli w Gminie Bolesławiec za poprzedni rok kalendarzowy.

Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół

Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec.

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Golnice w części dotyczącej cmentarza.

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec w części dotyczącej działki nr 72 w Mierzwinie.

 

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwała w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o ustanowienie i zniesienie nazw miejscowości.

 

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS za rok 2015.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.  

 

Sekretarz Gminy

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2015 rok oraz podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy.

Komendant Komisariatu Policji w Kruszynie
II kw.

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za  2015 – udzielenie absolutorium Wójtowi gminy.

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy

Przyjęcie Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów.

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Bożejowice, Rakowice, Otok.

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobra

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin, w części dotyczącej działki nr 72

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie uzgodnienia zakresu prac na potrzeby ochrony pomników przyrody

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
III kw.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku oraz Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2016.

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy

Przedstawienie stopnia przygotowania szkół podstawowych  do nowego roku szkolnego.

Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół

Uchwalenie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Górny.

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice.

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrowa Bolesławiecka.

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
IV kw. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. Przewodniczący Rady
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Bolesławiec. Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Skarbnik Gminy
Omówienie i uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 rok. Skarbnik Gminy
Uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok. Sekretarz Gminy

Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Przyjęcie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2017 rok.

Sekretarz Gminy

Uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec, części dotyczącej złóż kruszywa w miejscowościach Mierzwin, Ocice i Nowa.

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś.

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Dolny.

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi  Łąka.

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn.

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łaziska.

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec w części dotyczącej działki nr 72 w Mierzwinie.

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin w części dotyczącej działki nr 72.

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Golnice w części dotyczącej cmentarza

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złóż kruszywa w obrębie ewidencyjnym Pstrąże.

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy i planów pracy stałych komisji rady na rok 2017.

Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji, Sekretarz Gminy

Uchwalenie budżetu gminy na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec.

Wójt Gminy,
Skarbnik Gminy

 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-10-2014
  przez: Łukasz Zwolski
 • opublikowano:
  20-10-2014 09:52
  przez: Łukasz Zwolski
 • zmodyfikowano:
  15-02-2016 09:44
  przez: Łukasz Zwolski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Bolesławiec
  odwiedzin: 4166
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×