Urząd Gminy Bolesławiec

Biuletyn Informacji Publicznej

_omisje _ady _miny

Ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła zasadę rozdziału kompetencji organów gminy.
Organem stanowiącym i kontrolnym jest rada gminy, a organem wykonawczym – wójt. W ramach posiadanych kompetencji kontrolnych organ stanowiący podejmuje różne postępowania kontrolne. Szczególną rolę odgrywa tu Komisja Rewizyjna, będąca jedyną komisją, co do której obowiązek powołania wynika z ustawy. Ustawa o samorządzie gminnym reguluje także zasadę zlecenia przez radę komisji rewizyjnej kontroli działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
Rada Gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Uchwałą Rady Gminy Bolesławiec Nr X/63/03 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Bolesławiec powołano oprócz Komisji Rewizyjnej 3 Komisje stałe: Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Uchwałą nr I/4/14 z dnia 27 listopada 2014 r. powołano składy osobowe komisji stałych Rady Gminy Bolesławiecwg. poniższego zestawienia:

Składy Komisji Rady Gminy Bolesławiec

Komisja Rewizyjna

KAPRAWY Ryszard Przewodnicząca Komisji
JANIEC Rafał Zastępca Przewodniczącej Komisji
MISZKIEWICZ Agnieszka Sekretarz Komisji Komisji
GAJEWSKA Rozalia Członek Komisji
WÓJTOWICZ Krystyna Członek Komisji

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

BORUCKI Henryk Przewodniczący Komisji
TOFIL Beata Zastępca Przewodniczącego Komisji
GAJEWSKI Michał Członek Komisji

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów

CHUDZIK Andrzej Przewodniczący Komisji
OSTROWSKI Henryk Zastępca Przewodniczącego Komisji
ŁUCKA Grażyna Członek Komisji
GAJEWSKA Rozalia Członek Komisji

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

SZWEDO Andrzej Przewodniczący Komisji
DŁUGOSZ Bożena Zastępca Przewodniczącego Komisji
KAMIŃSKA Anetta Członek Komisji
MISZKIEWICZ Agnieszka Członek Komisji
TOFIL Beata Członek Komisji
WÓJTOWICZ Krystyna Członek Komisji

 

§ 91 ust. 1 Statutu Gminy Bolesławiec obliguje komisję rewizyjną do przedłożenia Radzie planu pracy komisji do dnia 31 grudnia każdego roku celem jego zatwierdzenia. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) komisje przedkładają Radzie plan pracy. Zakres zadań wymienionych w planach pracy został uzgodniony na posiedzeniach poszczególnych Komisji stałych. Ramowe plany pracy Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2014 r. zostały zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Bolesławiec Nr X/81/15 z dnia 16.12.2015 r.

 

Ramowy plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesławiec na rok 2016

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw. Analiza stanu dróg gminnych. Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury 
Zastępca Wójta
II kw. Analiza i zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015.

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy

III kw. Analiza zagospodarowania gminnych terenów zielonych, w celach poprawy wizerunku wsi. Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
IV kw.

Kontrola realizacji zadania – w zakresie powstania i funkcjonowania nowo powstałych przedszkoli na terenie gminy.

Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół

Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Ponadto:

 • przeprowadzanie kontroli na zlecenie Rady Gminy,
 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji,
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców gminy  w ramach zakresu prac Komisji,
 • opiniowanie pism i wniosków oraz rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady, 
 • komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.

 

Ramowy plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2016 rok

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw.

Zaopiniowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bolesławiec.

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

II kw. Omówienie spraw związanych
z usuwaniem dzikich wysypisk.
Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
III kw.

Przedstawienie działań Dolnośląskiej Izby Rolniczej za rok 2015 i planu działania na 2016 rok.

Delegat Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Bolesławieckiego

Informacja na temat zrealizowanych zadań z zakresu konserwacji urządzeń melioracyjnych w roku 2016 oraz zamierzeniach na rok 2017. Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury 
IV kw. Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2016. Przewodniczący Komisji


Ponadto: 

 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców Gminy  w ramach zakresu prac Komisji
 • opiniowanie pism i wniosków oraz rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady 
 • komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.

 

Ramowy plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów na 2016 rok

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw.

Ocena bieżąca zimowego utrzymania dróg.

Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury

II kw. Ustalenie zasad zimowego utrzymania dróg gminnych na sezon 2016/2017. Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
III kw.

Analiza kosztów odbioru odpadów komunalnych.

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
IV kw. Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2017. Przewodniczący Komisji
 


Ponadto:

 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców Gminy w ramach zakresu prac Komisji
 • opiniowanie pism i wniosków oraz rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady 
 • komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.

 

Ramowy plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  i Spraw Społecznych Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw.

Analiza kształtowania się średnich  wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Bolesławiec  za rok poprzedni.

Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół

Przedstawienie koncepcji funkcjonowania  GOKiS na najbliższy okres.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Ustalenia dotyczące programów zdrowotnych realizowanych przez gminę w 2017 r. Sekretarz Gminy
II kw.

Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za rok 2015.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Omówienie projektu uchwały  dotyczącego oceny zasobów pomocy społecznej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Analiza kosztów kształcenia uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych. Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
III kw. Analiza wyników sprawdzianu uczniów klas VI w poszczególnych szkołach podstawowych. Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
2. Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017. Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
IV kw. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Bolesławiec Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Ustalenia dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani  na 2017 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2017. Przewodniczący Komisji


Ponadto:

 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji, w tym systematyczne spotkania z dyrektorami szkół gminnych 
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców Gminy w ramach zakresu prac Komisji
 • opiniowanie pism i wniosków oraz rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady 
 • komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.
Metryczka
 • wytworzono:
  16-10-2014
  przez: Łukasz Zwolski
 • opublikowano:
  16-10-2014 08:43
  przez: Łukasz Zwolski
 • zmodyfikowano:
  14-06-2018 13:57
  przez: Marcin Sarkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Bolesławiec
  odwiedzin: 4954
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×