Urząd Gminy Bolesławiec Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowania w Sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko

 • Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Łąka, gm. Bolesławiec, na działce ewidencyjnej nr 164/1, obręb 0016 Łąka" [PDFPSOOS_O_06.09.2019.pdf]
 • Zawiadomienie o wydanieu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-logistycznego z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dąbrowa Bolesławiecka, gmina Bolesławiec, na działkach gruntu nr 232/1, 240, 245/3, 244, 246, 210, 209, 208, 214/1 [PDFPSOOS_Z_19072019.pdf]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa powiązania liniowego 110 kV pomiędzy słupami 36 linii S-319 i 1 linii S-320" [PDFPSOOS_Z_10072019.pdf]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Brzeźnik I" zlokalizowanego w m. Brzeźnik, gm. Bolesławiec, powiat bolesławiecki [PDFPSOOS_05072019.pdf]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego polegającego na budowie dwóch hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łąka, gm. Bolesławiec, na działkach gruntu nr 164/1 i nr 164/4. [PDFPSOOS_22052019.pdf]
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Łąka, gm. Bolesławiec, na działkach nr 164/1 i nr 164/4 [PDFPSOOS_01042019.pdf]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie i przerabianie kruszyw naturalnych ze złoża kruszywa naturalnego Olszna II MK-1" [PDFPSOOS_16112018.pdf]
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie i przerabianie kruszyw naturalnych ze złoża kruszywa naturalnego Olszna II MK-1" [PDFPSOOS_31082018.pdf]
 • Zawiadomienie wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Centrum magazynowo-produkcyjne z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" na działce nr 75, obręb Chościszowice [PDFPSOOS_26062018.pdf]
 • Obwieszczenie w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej MEW Łąka wraz z infrastrukturą przyległą realizowaną na rzece Bóbr w km 139,600 w rejonie miejscowości Bolesławiec- Łąka (woj. dolnośląskie) [PDFPSOOS_O_26032018.pdf]
 • Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej MEW Łąka wraz z infrastrukturą przyległą realizowaną na rzece Bóbr w km 139,600 w rejonie miejscowości Bolesławiec- Łąka (woj. dolnośląskie) oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy przed wydaniem decyzji [PDFPSOOS_O_05032018.pdf]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa parkingu przy stacji paliw, dz nr 635 w Trzebieniu" [PDFPSOOS_Z_08012018.pdf]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na renaturyzacji obszaru mokradłowego 1,30 ha w Leśnictwie Dobra, w oddziale 257 [PDFPSOOS_Z_20102017.pdf]
 • Obwieszczenie o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw [PDFPSOOS_O_04102017.pdf]
 • Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku" [PDFPSOOS_I_20092017.pdf]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji z wykorzystaniem odpadów sektora A kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na terenie ZUOK w Trzebieniu [PDFPSOOS_Z_19092017.pdf]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złoża piaskowców ilastych "Janina I" na działkach gruntu nr 192/5, 192/6, 192/8 i 192/9, obręb Suszki" [PDFPSOOS_Z_12092017.pdf]
 • Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy Bolesławiec decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2294D relacji Suszki - Stare Jaroszowice" [PDFPSOOS_0_24082017.pdf]
 • Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy Bolesławiec postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2294D relacji Suszki - Stare Jaroszowice" [PDFPSOOS_O1_23082017.pdf]
 • Obwieszczenie o wydaniu przez organy współdziałające opinii do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2294D relacji Suszki - Stare Jaroszowice" [PDFPSOOS_O_23082017.pdf]
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2294D relacji Suszki - Stare Jaroszowice" [PDFPSOOS_O_10082017.pdf]
 • Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw [PDFPSOOS_O_17072017.pdf]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Zakład przygotowania produktów z drewna" [PDFPSOOS_Z_29062017.pdf]
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złoża piaskowców ilastych "Janina I"" na działce gruntu nr 192/5, 192/6, 191/9, obręb Suszki [PDFPSOSS_Z_09062017.pdf ]
 • Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Wykonanie infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu" [PDFPSOOS_Z_22052017.pdf]
 • Zawiadomienie w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Fragmentaryczna naprawa ubezpieczeń brzegowych rz. Bóbr w m. Kraszowice" [PDFPSOOS_Z_20102017.pdf]
 • Obwieszczenie w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Mała elektrownia wodna "KRĘPNICA" na rzece Bóbr w km 132+745" ze względu na niezgodność planowanego przedsięwzięcia z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ws Dąbrowa Bolesławiecka [PDFPSOOS_O_05122016.pdf]
 • Obwieszczenie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. "Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec" [PDFPSOOS_O_02122016.pdf]
 • Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Uruchomienie trzech kurników do chowu drobiu w celu pozyskania jaj zarodowych w stadzie rodzicielskim na 30 000 sztuk drobiu z infrastrukturą techniczną na terenie dz nr 537/3 i 537/4 w obrębie geodezyjnym Bolesławice, pow. bolesławiecki" [PDFPSOOS_Z_08112016.pdf]
 • Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja piaskowca ciosowego ze złoża Żeliszów" [PDFPSOOS_Z_02112016.pdf]
 • Obwieszczenie w sprawie zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami oraz zgłoszonymi żądaniami w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Mała elektrownia wodna "KRĘPNICA" na rzece Bóbr w km 132+745" [PDFPSOOS_O_17102016.pdf]
 • Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Trzebień-Golnice oraz sieci kanalizacji tłocznej Trzebień-Golnice-Dąbrowa Bolesławiecka" [PDFPSOOS_Z_28092016.pdf]
 • Obwieszczenie w sprawie pozostawienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu bez rozpoznania pisma Wójta Gminy Bolesławiec w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. " "Mała elektrownia wodna "KRĘPNICA" na rzece Bóbr w km 132+745" [PDFPSOOS_O_15092014.pdf]
 • Obwieszczenie o wycofaniu przez Wójta Gminy Bolesławiec swojego pisma w sprawie uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Mała elektrownia wodna "KRĘPNICA" na rzece Bóbr w km 132+745" ze względu na niezgodność inwestycji z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrowa Bolesławiecka [PDFPSOOS_O_22082016-2.pdf]
 • Zawiadomienie o ponownym postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Uruchomienie trzech kurników do chowu drobiu w celu pozyskania jaj zarodowych w stadzie rodzicielskim na 30 000 sztuk drobiu z infrastrukturą techniczną na terenie dz nr 537/3i 537/4 w obrębie geodezyjnymj Bolesławice, pow. bolesławiecki" [PDFPSOOS_O_22082016-1.pdf]
 • Obwieszczenie o niezgodności planowanego przedsięwzięcia pn. "Mała elektrownia wodna "Krępnica" z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego [PDFPSOOS_0_19072016.pdf]
 • Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Uruchomienie trzech kurników do chowu drobiu w celu pozyskania jaj zarodowych w stadzie rodzicielskim na 30 000 sztuk drobiu z infrastrukturą techniczną na terenie dz nr 537/3i 537/4 w obrębie geodezyjnymj Bolesławice, pow. bolesławiecki" [PDFPSOOS_O_01032016.pdf]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Modernizacja węzła Chościszowice" [PDFPSOOS_Z_05022016.pdf]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn."Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części wsi Bolesławice, gmina Bolesławiec" [PDFPSOOS_Z_280142016.pdf]
 • Obwieszczenie dotyczące wezwania wnioskodawcy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu do uzupełnienia treści raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. "Mała elektrownia wodna "Krępnica" w km 132+745" oraz jego dostosowania do zapisów art. 66 ustawy ooś [PDFPSOOS_O_28012016.pdf]
 • Obwieszczenie dotyczące podtrzymania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu swojego stanowisko wyrażonego w postanowieniu z dnia 03.08.2012r. znak: ZNS-7206-2-3/EF/12, dotyczącego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Mała elektrownia wodna "Krępnica" w km 132+745" [PDFPSOOS_O_13012016.pdf]
 • Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Mała elektrownia wodna "Krępnica" w km 132+745" [PDFPSOOS_O_18122015.pdf]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej tranzytowej PE 160 mm w Suszkach" na działkach gruntu nr 168, 173/5, 183, 204, 238, 341, 345/1, 353/8, 354, 388 i 394 [PDFPSOOS_Z_17122015.pdf]
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Modernizacja węzła Chościszowice" [PDFPSOOS_Z_14122015.pdf]
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części wsi Bolesławice, gm. Bolesławiec" [PDFPSOOS_Z_10122015.pdf]
 • Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec" [PDFPSOOS_Z_30112015.pdf]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi relacji Mierzwin-Bolesławiec". [PDFPSOOS_Z_15102015.pdf]
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej tranzytowej PE 160 mm w Suszkach" na działkach gruntu nr 168, 173/5, 183, 204, 238, 341, 345/1, 353/8, 354, 388 i 394. [PDFPSOOS_Z_01102015.pdf]
 • Obwieszczenie w sprawie wybrania biegłego, któremu zlecono sporządzenie opinii w zakresie wpływu Małej Elektrowni Wodnej „Krępnica” na ichtiofaunę rzeki Bóbr, jej korytarz migracyjny, ze szczególnym uwzględnieniem oceny funkcjonalności zaproponowanej przez Inwestora przepławki dla ryb. [PDFPSOOS_O_24082015.pdf]
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi relacji Mierzwin – Bolesławiec". [PDFPSOOS_Z_22072015.pdf]
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia – „Uruchomienie trzech kurników do chowu w celu pozyskania jaj zarodowych w stadzie rodzicielskim na 30 000 szt. drobiu z infrastrukturą techniczną na terenie dz. 537/3 i 537/4 w obrębie geodezyjnym Bolesławice, gm. Bolesławiec, pow. bolesławiecki”. [PDFPSOOS_Z_04052015.pdf]
 • Obwieszczenie w sprawie wydania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyroku uchylającego decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze oraz decyzję Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 16.05.2014r. Nr RGG.6220.11.2011.36 odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Mała elektrownia wodna „Krępnica” w m. Krępnica na rzece Bóbr w km 132+745””.  [PDFPSOOS_O_23042015.pdf.pdf]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia – „Eksploatacja złoża piaskowców ilastych „Janina I”” [PDFPSOOS_Z_10042015.pdf] 
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa nowych budynków inwentarskich – kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu w Kraśniku Dolnym na działce nr 29/4, gmina Bolesławiec” [PDFPSOOS_Z_27022015.pdf]
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia – „Eksploatacja złoża piaskowców ilastych „Janina I”” [PDFPSOOS_Z_17022015.pdf] 
 • Zawiadomienie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia – „Eksploatacja złoża piaskowców ilastych „Janina I”” [PDFPSOOS_Z_27012015.pdf]
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia – „Eksploatacja złoża piaskowców ilastych „Janina I”” [PDFPSOOS_Z_18112014.pdf] 
 • Zawiadomienie o wydatniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Łaziska - Stare Jaroszowice wraz z przebudową sieci na ujęciu Stare Jaroszowice" [PDFPSOOS_Z_09102014.pdf]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia – "Odtworzenie istniejącego zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Bolesławiec w oddziale 516j" [PDFPSOOS_Z_01102014.pdf]
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia - "Kanalizacja sanitarna i wodociąg dla wsi Trzebień Mały (Kolonia)" [PDFPSOOS_O_29092014.pdf]
 • Obwieszczenie o wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu – „Mała elektrownia wodna „Krępnica” w m. Krępnica na rzece Bóbr w km 132+745” [PDFPSOOS_O_15092014.pdf]
 • Zawiadomienie o postępowaniu adminstracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa. "Rozbudowa kurników do hodowli drobiu rodzicielskiego w celu pozyskania jaj wylęgowych drobiu mięsnego w obrębie geodezyjnym Bolesławice, gm. Bolesławiec, pow. bolesławiecki"  [PDFPSOOS_Z_11092014.pdf]
Metryczka
 • wytworzono:
  12-09-2014
  przez: Łukasz Zwolski
 • opublikowano:
  12-09-2014 09:59
  przez: Łukasz Zwolski
 • zmodyfikowano:
  06-09-2019 09:51
  przez: Monika Krosondowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Bolesławiec
  odwiedzin: 5548
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×