Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Jodłowej we wsi Kruszyn.

Strona archiwalna

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu przy ulicy Jodłowej we wsi Kruszyn

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/175/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Jodłowej we wsi Kruszyn.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Jodłowej we wsi Kruszyn

w dniach od 30 września 2020 r. do 22 października 2020 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławcu ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, pok. nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. od 830 do 1500 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bolesławcu pod adresem: http://bip.gminaboleslawiec.pl/347/365/wylozenia-projektow-planow-miejscowych-i-studium-gminy.html .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławcu, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, w sali Nr 8 o godz. 1300.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bolesławiec, na adres: Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada 2020 r.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ust. 4 i 7, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko niniejszego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenu przy ulicy Jodłowej we wsi Kruszyn zgodnie z wyrażoną zgodą przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (pismo znak: WSI.410.2.38.2020.KM z dnia 24 lipca 2020 r.) oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu (pismo znak: ZNS-7212-4/AK/20 z dnia 20 lipca 2020 r.).

                Wójt
                  /-/
mgr Andrzej Dutkowski

PDFKruszyn - mpzp-tekst.pdf
PDFKruszyn - mpzp-rysunek.pdf