Urząd Gminy Bolesławiec

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)

 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVII/286/14 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 [PDFURGB_XXXVII-286-14.pdfPDFURGB_XXXVII-286-14_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVII/285/14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXVII-285-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVI/284/14 w sprawie podziału gminy Bolesławiec na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [PDFURGB_XXXVI-284-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVI/283/14 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin „ Kwisa” [PDFURGB_XXXVI-283-14.pdfPDFURGB_XXXVI-283-14_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVI/282/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Bolesławiec i Gminą Nowogrodziec w zakresie powierzenia Gminie Nowogrodziec zadania publicznego polegającego na remoncie drogi wewnętrznej nr 354 we wsi Brzeźnik [PDFURGB_XXXVI-282-14.pdfPDFURGB_XXXVI-282-14_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVI/281/14 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXVI-281-14.pdfPDFURGB_XXXVI-281-14_O.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVI/280/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suszki [PDFURGB_XXXVI-280-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVI/279/14 w sprawie ustanowienia pomników przyrody [PDFURGB_XXXVI-279-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVI/278/14  w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok [PDFURGB_XXXVI-278-14.pdfPDFURGB_XXXVI-278-14_Z1.pdfPDFURGB_XXXVI-278-14_Z2.pdfPDFURGB_XXXVI-278-14_Z3.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVI/277/14 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy 
  kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 roku [PDFURGB_XXXVI-277-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXV/276/14 w sprawie wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego na Uchwałę
  Nr XLIV/248/14 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. [PDFURGB_XXXV-276-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXV/275/14 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok [PDFURGB_XXXV-275-14.pdf, PDFURGB_XXXV-275-14_Z1.pdfPDFURGB_XXXV-275-14_Z2.pdf, PDFURGB_XXXV-275-14_Z3.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXV/274/14 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXV-274-14.pdf, PDFURGB_XXXV-274-14_Z1.pdf, PDFURGB_XXXV-274-14_Z2.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIV/273/14 w sprawie uzgodnienia zakresu prac na potrzeby ochrony pomników przyrody [PDFURGB_XXXIV-273-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIV/272/14 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok [PDFURGB_XXXIV-272-14.pdf, PDFURGB_XXXIV-272-14_Z1.pdf, PDFURGB_XXXIV-272-14_Z2.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIV/271/14 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXIV-271-14.pdf, PDFURGB_XXXIV-271-14_Z1.pdf, PDFURGB_XXXIV-271-14_Z2.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIII/270/14 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej  [PDFURGB_XXXIII-269-14.pdfPDFURGB_XXXIII-270-14.pdf] 
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIII/269/14 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu
  Bolesławieckiego, dotyczącej podziału Powiatu Bolesławieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym [PDFURGB_XXXIII-269-14.pdf 
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIII/268/14 w sprawie poboru należności w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [PDFURGB_XXXIII-268-14.pdf 
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIII/267/14 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok [ PDFURGB_XXXIII-267-14.pdfPDFURGB_XXXIII-267-14_Z1.pdf, PDFURGB_XXXIII-267-14_Z2.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIII/266/14 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXIII-265-14.pdf, PDFURGB_XXXIII-266-14.pdf, PDFURGB_XXXIII-266-14_Z1.pdf] 
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIII/265/14 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXIII-264-14.pdf]  
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIII/264/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok [PDFURGB_XXXII-263-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXII/263/14 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów [PDFURGB_XXXII-262-14_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXII/262/14 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
  przedszkolnych w szkołach podstawowych [PDFURGB_XXXII-261-14_Z1.pdf, PDFURGB_XXXII-262-14.pdf]  
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXII/261/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik w części dotyczącej złoża Brzeźnik [PDFURGB_XXXII-261-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXII/260/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn w części dotyczącej lokalizacji usług publicznych przy ul. Orzechowej [PDFURGB_XXXII-260-14.pdfPDFURGB_XXXII-260-14_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXII/259/14 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy rowerowej Kruszyn – Łaziska oraz terenów pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXII-259-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXII/258/14 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok [PDFURGB_XXXII-258-14.pdfPDFURGB_XXXII-258-14_Z1.pdfPDFURGB_XXXII-258-14_Z2.pdfPDFURGB_XXXII-258-14_Z3.pdfPDFURGB_XXXII-258-14_Z4.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXII/257/14 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXII-257-14.pdf, PDFURGB_XXXII-257-14_Z1.pdfPDFURGB_XXXII-257-14_Z2.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/256/14 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania [PDFURGB_XXXI-256-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/255/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz warunków odpłatności za przyznaną pomoc [PDFURGB_XXXI-255-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/254/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 [PDFURGB_XXXI-254-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/253/14 w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu [PDFURGB_XXXI-253-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/252/14 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kraśniku Dolnym [PDFURGB_XXXI-252-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/251/14 w sprawie utworzenia i nadania statutu Przedszkolu Publicznemu w Kraśniku Dolnym [PDFURGB_XXXI-251-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/250/14 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kruszynie [PDFURGB_XXXI-250-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/249/14 w sprawie utworzenia i nadania statutu Przedszkolu Publicznemu w Kruszynie [PDFURGB_XXXI-249-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/248/14 w sprawie przejęcia na własność Gminy Bolesławiec pojazdu uznanego za porzucony z zamiarem wyzbycia się [PDFURGB_XXXI-248-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/247/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Dolny [PDFURGB_XXXI-247-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/246/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrowa Bolesławiecka [PDFURGB_XXXI-246-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/245/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów [PDFURGB_XXXI-245-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/244/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś [PDFURGB_XXXI-244-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/243/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobra [PDFURGB_XXXI-243-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/242/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąka [PDFURGB_XXXI-242-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/241/14 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2014 roku [PDFURGB_XXXI-241-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/240/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku [PDFURGB_XXXI-240-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/239/14 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok [PDFURGB_XXXI-239-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/238/14 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXI-238-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/237/14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu [PDFURGB_XXXI-237-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/236/13 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z/s w Kruszynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej [PDFURGB_XXX-236-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/235/13 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2013 rok [PDFURGB_XXX-235-13.pdfPDFURGB_XXX-235-13_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/234/13 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów [PDFURGB_XXX-234-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/233/13 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
  w Bolesławcu [PDFURGB_XXX-233-13.pdfPDFURGB_XXX-233-13_Z1.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/232/13 w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/194/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi
  Mierzwin - Bolesławiec. [PDFURGB_XXX-232-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/231/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mierzwin, Krępnica i Nowa Wieś pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXX-231-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/230/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łaziska [PDFURGB_XXX-230-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/229/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn [PDFURGB_XXX-229-13.pdfPDFURGB_XXX-229-13_Z1.pdfPDFURGB_XXX-229-13_Z2.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/228/13 w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii” w gminie Bolesławiec na rok 2014 [PDFURGB_XXX-228-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/227/13 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2014 rok [PDFURGB_XXX-227-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/226/13 w sprawie
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/225/13 w sprawie
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/224/13 w sprawie
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/223/13 w sprawie
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/222/13 w sprawie
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/221/13 w sprawie
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/220/13 w sprawie
 •  
Metryczka
 • wytworzono:
  04-09-2014
  przez: Łukasz Zwolski
 • opublikowano:
  04-09-2014 11:43
  przez: Łukasz Zwolski
 • zmodyfikowano:
  08-04-2015 08:48
  przez: Łukasz Zwolski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Bolesławiec
  odwiedzin: 5911
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×