Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Bolesławiec Biuletyn Informacji Publicznej

XIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XIV Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 5 lutego 2020 r. o godz. 900 (środa) w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XIV Sesji.
 3. Wręczenie awansu na stopień podporucznika Łukaszowi Leśkiewicz.
 4. Wystąpienie Pana Łukasza Jaźwiec - Prezesa PKS w Bolesławcu.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Gminy z dnia  20.12.2019 r.
 6. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o bieżącej działalności w okresie między XIII i XIV Sesją Rady Gminy.
 7. Przedstawienie rocznych Sprawozdań za rok 2019 z działalności Komisji Rewizyjnej  oraz pozostałych Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec.
 8. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 9. Podjęcie uchwały Rady Gminy: 
  9.1 Nr XIV/155/20 w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego,
  9.2 Nr XIV/156/20 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2020 rok,
  9.3 Nr XIV/157/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Jaroszowice,
  9.4 Nr XIV/158/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec, w części dotyczącej złoża „Janina” w miejscowościach Suszki i Żeliszów,
  9.5 Nr XIV/159/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Suszki i Żeliszów objętych złożem „Janina”,
  9.6 Nr XIV/160/20 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na  lata 2020 – 2022 dla Gminy Bolesławiec,
  9.7 Nr XIV/161/20 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesławiec na rok 2020,
  9.8 Nr XIV/162/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bolesławiec, w roku szkolnym 2019/2020,
  9.9 Nr XIV/163/20 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i pytania radnych oraz sołtysów.
 12. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 13. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.                                      

Metryczka
 • wytworzono:
  27-01-2020
  przez: Marzena Komarnicka
 • opublikowano:
  27-01-2020 14:11
  przez: Marcin Sarkowicz
 • zmodyfikowano:
  27-01-2020 14:38
  przez: Marcin Sarkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Bolesławiec
  odwiedzin: 370
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl