Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Bolesławiec Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wsi Żeliszów w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice – Ustronie i Żeliszów – Raciborowice Górne.

Strona archiwalna

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice – Ustronie i Żeliszów – Raciborowice Górne

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) w związku z uchwałą Rady Gminy Bolesławiec Nr V/57/19 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice – Ustronie i Żeliszów – Raciborowice Górne

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Żeliszów w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego 
przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice – Ustronie i Żeliszów – Raciborowice Górne

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22 października 2019r. do 21 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławcu ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, pok pok. nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. od 830 do 1500 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bolesławcu pod adresem: gminaboleslawiec.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławcu, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, w sali Nr 8 o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bolesławiec, na adres: Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz wskazaniem położenia i numeru ewidencyjnego nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 6 grudnia 2019r.

Wójt
mgr Andrzej Dutkowski

PDFMPZP_ŻELISZÓW_rys.pdf

PDFMPZP_ŻELISZÓW_tekst.pdf

PDFMPZP_ŻELISZÓW_prognoza.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  14-10-2019
  przez: Jolanta Sopko
 • opublikowano:
  14-10-2019 10:42
  przez: Jolanta Sopko
 • zmodyfikowano:
  14-10-2019 12:38
  przez: Jolanta Sopko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Bolesławiec
  odwiedzin: 292
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl