Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Bolesławiec Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice

Strona archiwalna

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XVI/134/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice
 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice

 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 września 2019 r. do 21 października 2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławcu, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, w pok. nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1500.  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 października 2019 r. w Sali Zebrań w Chościszowicach w godzinach od 1500 do  1600.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bolesławiec , na adres: Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 listopada 2019 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2081) wymieniony wyżej projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

W związku z art. 39 ust.1 pkt 3, art. 40 i art. 54 ust.3 w/w ustawy, każdy może złożyć uwagi do projektu prognozy. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Bolesławiec. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, lub na adres email: z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 listopada 2019 r.

  Wójt

mgr Andrzej Dutkowski

 

PDFMPZP_CHOŚCISZOWICE_tekst.pdf

PDFMPZP_CHOŚCISZOWICE_rys.pdf

PDFMPZP_CHOŚCISZOWICE_prognoza.pdf

        

Metryczka
 • wytworzono:
  18-09-2019
  przez: Jolanta Sopko
 • opublikowano:
  18-09-2019 15:09
  przez: Marcin Sarkowicz
 • zmodyfikowano:
  20-09-2019 13:09
  przez: Jolanta Sopko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Bolesławiec
  odwiedzin: 342
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl