Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Bolesławiec Biuletyn Informacji Publicznej

Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok

Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
(przyjęte Uchwałą Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/19/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. [PDFURGB_IV-19-19.pdf])

 

Ramowy plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesławiec na rok 2019

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw. Ustalenie planu pracy komisji na rok 2019 Sekretarz Gminy
Analiza realizacji zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Bolesławiec Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
II kw. Analiza i zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy

III kw. Kontrola realizacji zadania budowy Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kruszynie Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
IV kw.

Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2019 rok

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ustalenie planu pracy komisji na rok 2020 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Ponadto:

 • przeprowadzanie kontroli na zlecenie Rady Gminy,
 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji,
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców gminy  w ramach zakresu prac Komisji,
 • opiniowanie pism i wniosków oraz rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady, 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.

 

Ramowy plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesławiec na rok 2019

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw. Ustalenie planu pracy komisji na rok 2019 Przewodniczący Komisji
Rozpatrywanie skarg na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, składanie wniosków i petycji - sprawy bieżące Przewodniczący Komisji
Wójt Gminy
II kw. Rozpatrywanie skarg na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, składanie wniosków i petycji - sprawy bieżące

Przewodniczący Komisji
Wójt Gminy

III kw. Rozpatrywanie skarg na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, składanie wniosków i petycji - sprawy bieżące Przewodniczący Komisji
Wójt Gminy
IV kw.

Rozpatrywanie skarg na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, składanie wniosków i petycji - sprawy bieżące

Przewodniczący Komisji
Wójt Gminy

Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2019 rok Przewodniczący Komisji
Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2020 Przewodniczący Komisji


Ponadto:

 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji,
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców gminy  w ramach zakresu prac Komisji,
 • opiniowanie pism i wniosków oraz rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady, 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.

 

Ramowy plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw. Ustalenie planu pracy komisji na rok 2019 Przewodniczący Komisji
Ocena bieżąca zimowego utrzymania dróg Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
II kw. Ustalenie zasad zimowego utrzymania dróg gminnych na sezon 2019/2020

Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury

III kw. Analiza kosztów utrzymania dróg, oświetlenia drogowego i oznakowania dróg Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
IV kw. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2019 rok Przewodniczący Komisji
Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2020 Przewodniczący Komisji


Ponadto:

 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji,
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców gminy  w ramach zakresu prac Komisji,
 • opiniowanie pism i wniosków oraz rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady, 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.

 

Ramowy plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw.

Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2019

Przewodniczący Komisji

Zaopiniowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bolesławiec

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

II kw. Omówienie spraw zawiązanych z szacowaniem szkód w rolnictwie spowodowanych suszą w roku 2018 i procedur szacowania szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi (grad, susza, deszcze nawalne, powodzie) Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
III kw. Przedstawienie działań Dolnośląskiej Izby Rolniczej za rok 2018 i planu działania na 2019 rok Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
Informacja na temat zrealizowanych zadań z zakresu konserwacji urządzeń melioracyjnych w roku 2018 oraz zamierzeniach na rok 2019 Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
Omówienie problemu utwardzenia gminnych dróg śródpolnych (dojazd do pól) Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
IV kw. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2019 rok Przewodniczący Komisji
Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2020 Przewodniczący Komisji


Ponadto: 

 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji, w tym systematyczne spotkania z dyrektorami szkół gminnych
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców Gminy  w ramach zakresu prac Komisji
 • opiniowanie pism i wniosków oraz rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.
   

Ramowy plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  i Spraw Społecznych Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw.

Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2019

Przewodniczący Komisji

Analiza kształtowania się średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Bolesławiec za rok poprzedni

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Przedstawienie koncepcji funkcjonowania i analiza kosztów Domów Ludowych na terenie gminy Bolesławiec

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Spotkanie z Prezesami Klubów Sportowych, w celu zapoznania się z informacją o działalności klubów

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
II kw.

Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za rok 2018

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Omówienie projektu uchwały  dotyczącego oceny zasobów pomocy społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Analiza kosztów kształcenia uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych i przedszkolach Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Objazd szkół na terenie gminy Bolesławiec - spotkania z dyrektorami szkół i przedstawicielami rad rodziców Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
III kw.

Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020

Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół

Ustalenia dotyczące programów zdrowotnych realizowanych przez gminę w 2020

Sekretarz Gminy
IV kw. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Bolesławiec Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Ustalenia dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani  na 2020 rok Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2019 rok Przewodniczący Komisji
Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2020 Przewodniczący Komisji


Ponadto:

 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji, w tym systematyczne spotkania z dyrektorami szkół gminnych 
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców Gminy w ramach zakresu prac Komisji
 • opiniowanie pism i wniosków oraz rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.
Metryczka
 • wytworzono:
  25-06-2019
  przez: Marzena Komarnicka
 • opublikowano:
  27-06-2019 12:02
  przez: Marcin Sarkowicz
 • zmodyfikowano:
  27-06-2019 15:04
  przez: Marcin Sarkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Bolesławiec
  odwiedzin: 365
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl