Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Bolesławiec Biuletyn Informacji Publicznej

VIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie VIII Sesji Rady Gminy Bolesławiec na dzień 26 czerwca 2019 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad VIII Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Gminy z dnia 29.05.2019 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o bieżącej działalności w okresie między VII i VIII Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
 6. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec.
 7. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 8. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bolesławiec oraz przeprowadzenie debaty nad Raportem o Stanie Gminy.
 9. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  A. Nr VIII/79/19 w sprawie udzielenia / nieudzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania,
  B. Nr VIII/80/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.,
  C. Nr VIII/81/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec,
  D. Nr VIII/82/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice,
  E. Nr VIII/83/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok,
  F. Nr VIII/84/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego,
  G. Nr VIII/85/19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
  H. Nr VIII/86/19 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bolesławiec,
  I. Nr VIII/87/19 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach szkolno- przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec,
  J. Nr VIII/88/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286 D i autostradą A4, w Dąbrowie Bolesławieckiej i Kraśniku Dolnym,
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i pytania radnych oraz sołtysów.
 12. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 13. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy. 

 • Wykaz głosowania radnych w sprawie przyjęcia porządku obrad [PDFWG_VIII-19.pdf]             
Metryczka
 • wytworzono:
  12-06-2019
  przez: Marzena Komarnicka
 • opublikowano:
  12-06-2019 08:59
  przez: Marcin Sarkowicz
 • zmodyfikowano:
  27-06-2019 09:19
  przez: Marcin Sarkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Bolesławiec
  odwiedzin: 593
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl