Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Bolesławiec Biuletyn Informacji Publicznej

Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok

Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok 
(przyjęty Uchwałą Rady Gminy Bolesławiec  Nr III/20/15 z dnia 4 marca 2015 r. [PDFURGB_III-20-15.pdf])

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw.

Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli w Gminie Bolesławiec za poprzedni rok kalendarzowy

Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół

Rozstrzygnięcie o wyodrębnieniu środków na fundusz sołecki Skarbnik Gminy
Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS za rok 2015 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Uchwała w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o ustanowienie i zniesienie nazw miejscowości

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok Sekretarz Gminy
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2014 rok oraz podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy Komendant Komisariatu Policji w Kruszynie
Ustalenie zasad wynajmu sal w Domach Ludowych i Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bolesławiec Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
II kw.

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za  2014 – udzielenie absolutorium Wójtowi gminy

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy

Przyjęcie Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bolesławice

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Bożejowice, Rakowice, Otok

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
III kw.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku oraz Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2014

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy

Przedstawienie stopnia przygotowania szkół podstawowych  do nowego roku szkolnego

Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół

Uchwalenie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
IV kw. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Przewodniczący Rady
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Bolesławiec Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Omówienie i uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2016 rok Skarbnik Gminy
Uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok Sekretarz Gminy

Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Przyjęcie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2017 rok

Sekretarz Gminy

Uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec, części dotyczącej złóż kruszywa w miejscowościach Mierzwin, Ocice i Nowa

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrowa Bolesławiecka

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi  Nowa Wieś

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Dolny

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąka Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik, w części dotyczącej złoża Brzeźnik

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobra Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łaziska

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Przyjęcie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bolesławiec w latach 2016 - 2020 Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Uchwalenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bolesławiec Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy i planów pracy stałych komisji rady na rok 2016

Przewodniczący Rady
Przewodniczący Komisji
Sekretarz Gminy

Uchwalenie budżetu gminy na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Metryczka
 • wytworzono:
  15-06-2018
  przez: Marzena Komarnicka
 • opublikowano:
  15-06-2018 10:24
  przez: Marcin Sarkowicz
 • zmodyfikowano:
  15-06-2018 11:00
  przez: Marcin Sarkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Bolesławiec
  odwiedzin: 561
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl