Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Bolesławiec Biuletyn Informacji Publicznej

Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok

Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok
(przyjęte Uchwałą Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/164/16 z dnia 16 grudnia 2016 r. [PDFURGB_XVIII-164-16.pdf])

 

Ramowy plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesławiec na rok 2017

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw. Kontrola środków wydatkowanych w zakresie współpracy z
organizacjami pożytku publicznego
Sekretarz Gminy
II kw. Analiza i zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy

III kw. Analiza stanu zagospodarowania gminy w świetle obowiązujących przepisów Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki
Komunalnej
IV kw.

Kontrola finansów publicznych gminy w zakresie podatków (np. zaległości, umorzeń i zwolnień)

Skarbnik Gminy

Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Ponadto:

 • przeprowadzanie kontroli na zlecenie Rady Gminy,
 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji,
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców gminy  w ramach zakresu prac Komisji,
 • opiniowanie pism i wniosków oraz rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady, 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.

 

Ramowy plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2017 rok

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw.

Zaopiniowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bolesławiec

Kierownik Referatu Rolnictwa,
Nieruchomości i Gospodarki
Komunalnej

II kw. Omówienie spraw związanych z zagospodarowaniem terenów rolniczych, które uzyskały zgodę na zmianę
przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze w ostatnich procedurach planistycznych
Kierownik Referatu Rolnictwa,
Nieruchomości i Gospodarki
Komunalnej
III kw.

Przedstawienie działań Dolnośląskiej Izby Rolniczej za rok 2016 i planu działania na 2017 rok

Delegat Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Bolesławieckiego

Informacja na temat zrealizowanych zadań z zakresu konserwacji urządzeń melioracyjnych w roku 2017 oraz zamierzeniach na rok 2018 Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury 
IV kw. Analiza i zaopiniowanie propozycji stawki podatku rolnego na 2018 rok. Skarbnik Gminy
Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2018 Przewodniczący Komisji


Ponadto: 

 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców Gminy  w ramach zakresu prac Komisji
 • opiniowanie pism i wniosków oraz rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.

 

Ramowy plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów na 2017 rok

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw.

Ocena bieżąca zimowego utrzymania dróg

Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury

II kw. Ustalenie zasad zimowego utrzymania dróg gminnych na sezon 2017/2018 Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
III kw.

Analiza dochodów z rent planistycznych i opłat
adiacenckich oraz wydatki na rekompensaty i zakupy
gruntów przeznaczonych na cele publiczne.

Kierownik Referatu Rolnictwa,
Nieruchomości i Gospodarki
Komunalnej
IV kw. Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2018 Przewodniczący Komisji
 


Ponadto:

 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców Gminy w ramach zakresu prac Komisji
 • opiniowanie pism i wniosków oraz rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.

 

Ramowy plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  i Spraw Społecznych Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw.

Analiza kształtowania się średnich  wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Bolesławiec  za rok poprzedni.

Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół

Analiza wynajmu sal w Domach Ludowych,
w poszczególnych miejscowościach gminy w 2016 r. (wesela, imieniny, itp.)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Analiza wykorzystania Domów Ludowych
przez mieszkańców i organizacje społeczne
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Koncepcja funkcjonowania oświaty w Gminie Bolesławiec po zmianie ustawy o systemie oświaty Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
II kw.

Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2016

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za rok 2016

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Omówienie projektu uchwały  dotyczącego oceny zasobów pomocy społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Analiza kosztów kształcenia uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
III kw. Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018 Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
IV kw. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Bolesławiec Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Ustalenia dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani  na 2018 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2018 Przewodniczący Komisji


Ponadto:

 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji, w tym systematyczne spotkania z dyrektorami szkół gminnych 
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców Gminy w ramach zakresu prac Komisji
 • opiniowanie pism i wniosków oraz rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.
Metryczka
 • wytworzono:
  14-06-2018
  przez: Marzena Komarnicka
 • opublikowano:
  14-06-2018 13:19
  przez: Marcin Sarkowicz
 • zmodyfikowano:
  15-06-2018 10:20
  przez: Marcin Sarkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Bolesławiec
  odwiedzin: 497
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl